Úřad průmyslového vlastnictví

Životní situace - ochranné známky


Za správnost návodu odpovídá:
Úřad průmyslového vlastnictví
odbor ochranných známek
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6
______
01. Identifikační kód

 

02. Kód

 

03. Pojmenování (název) životní situace
Zápis ochranné známky
 
04. Základní informace k životní situaci
Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvaru výrobku nebo jeho obalu, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat fyzická nebo právnická osoba.
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Přihláška se podává pro individuální nebo kolektivní ochrannou známku.
Přihlášku individuální ochranné známky může podat fyzická nebo právnická osoba. V případě fyzické osoby přihlašovatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Je-li přihlašovatelem právnická osoba, uvede obchodní firmu včetně dodatku označujícího právní formu, popř. jiný název a adresu sídla.
Přihlášku kolektivní ochranné známky mohou podat právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou i sdružení bez právní subjektivity.
Po podání přihlášky ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví (dále též "Úřad") provede formální průzkum, při kterém zjišťuje, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zkoumá, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. Touto nezpůsobilostí se rozumí shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou, nedostatek rozlišovací způsobilosti, klamavé nebo nepravdivé označení atd. (viz § 4, 6 a 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách).
Úřad vede řízení o ochranných známkách v plně automatizovaném systému a provozuje systém umožňující provádění rešerší podle znění známky, druhu, obrazového třídění, vlastníka i tříd výrobků a služeb. V rešeršním systému jsou uloženy záznamy o všech ochranných známkách přihlášených národní cestou, mezinárodních ochranných známkách s vyznačením České republiky nebo Evropské unie a ochranných známkách Evropské unie.
Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známy výlučné právo tuto známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let ode dne podání přihlášky, tuto dobu však vlastník může proti zaplacení poplatku prodlužovat podáním žádosti o obnovu zápisu vždy o dalších 10 let.
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Řízení o ochranné známce je zahájeno podáním přihlášky na Úřadě průmyslového vlastnictví.
Náležitosti přihlášky, které zakládají účinek podání, tj. prioritu (právo přednosti) ochranné známky, jsou:
 • žádost o zápis ochranné známky do rejstříku,
 • název a úplná adresa přihlašovatele,
 • znění nebo vyobrazení přihlašované ochranné známky,
 • seznam výrobků a služeb, pro něž má být ochranná známka zapsána,
 • zaplacení správního poplatku ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky; lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.
Přihlašovatel má právo přednosti před každým, kdo později podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. Toto právo vzniká v okamžiku, kdy přihláška dojde do Úřadu.
Pokud přihláška neobsahuje výše uvedené údaje, průzkumový pracovník nepřizná prioritu dnem podání přihlášky a v rámci formálního průzkumu vyzve přihlašovatele k doplnění chybějících náležitostí. Priorita se přiznává v tomto případě dnem, kdy chybějící náležitosti byly doručeny Úřadu. Posunutí priority přihlášky sděluje Úřad přihlašovateli písemně.
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Činnost úřadu: Zapisuje ochranné známky
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kontakty na Úřad průmyslového vlastnictví jsou:
 • adresa: Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6
 • tel.: 220 383 xxx (provolba)
 • tel.: 220 383 111 - ústředna
 • fax: 224 324 718
 • e-mail: posta@upv.cz
Informační středisko pro ochranné známky a označení původu - tel.: 220 383 120 (12:00 - 13:00 hod. pauza)
Úřední hodiny studovny pro veřejnost (studovna umožňuje vedle dalších poskytovaných služeb prezenční studium registrovaných průmyslových práv):
 • 8:00 - 17:00 Pondělí
 • 8:00 - 16:00 Úterý
 • 8:00 - 17:00 Středa
 • 8:00 - 16:00 Čtvrtek
 • 8:00 - 14:30 Pátek
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Použití formuláře ovšem není podmínkou řádného podání. Za přihlášku ochranné známky se považuje každé podání, které obsahuje předepsané náležitosti.
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Potřebné formuláře jsou k dispozici:
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Podání přihlášky:
 • individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb - 5 000 Kč,
 • kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb - 10 000 Kč,
 • za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy - 500 Kč. 
Podání námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku - 1 000 Kč.
Podání rozkladu - 1 000 Kč.
Podání žádosti o:
 • obnovu zápisu individuální ochranné známky - 2 500 Kč,
 • obnovu zápisu kolektivní ochranné známky - 5 000 Kč,
 • obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do 6 měsíců od tohoto data - 5 000 Kč,
 • obnovu zápisu kolektivní ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do 6 měsíců od tohoto data - 10 000 Kč,
 • zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu či přechodu práva k ochranné známce na jiného majitele - 600 Kč,
 • zápis licence k ochranné známce do rejstříku - 600 Kč,
 • zápis zástavního práva k ochranné známce do rejstříku - 600 Kč.
Podání návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky - 2 000 Kč.
Podání žádosti o:
 • mezinárodní zápis ochranné známky - 2 500 Kč,
 • obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky - 3 000 Kč,
 • územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky - 500 Kč.
Poplatky lze hradit v hotovosti v pokladně Úřadu, kolky (pouze poplatky do výše 5 000,-Kč), převodem z účtu  nebo složenkou na č. účtu: 3711-21526001/0710.
Konstantní symbol je 1148, variabilní symbol je tvořen číslicí 3 a číslem spisu přihlášky.
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Podání v elektronické podobě opatřená zaručeným elektronickým podpisem přijímá Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím rozhraní pro elektronické podávání. Server elektronické podatelny je připojen k veřejné datové síti v nepřetržitém provozu.
Podání přijímá Úřad průmyslového vlastnictví i na e-mailové adrese: posta@upv.cz. Ta podání, která mají podstatný vliv na vznik či zánik práv účastníků řízení a nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, však pro založení právních účinků musí být následně do 5 dnů doplněna originálem v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.              
                                                                       
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 
18. Jaké jsou související předpisy
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Rozklad - podává se u Úřadu do 1 měsíce od doručení rozhodnutí.
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Odmítnutí / zamítnutí přihlášky ochranné známky.
 
21. Nejčastější dotazy
Nejčastější dotazy veřejnosti naleznete na internetových stránkách Úřadu.
 
22. Další informace
Více se dozvíte na:
 
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Udělení patentu na vynález (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis užitného vzoru (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis průmyslového vzoru (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis označení původu nebo zeměpisného označení (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis topografií polovodičových výrobků (Ochrana průmyslového vlastnictví)
 
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Úřad průmyslového vlastnictví
odbor ochranných známek
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6
 
26. Kontaktní osoba
JUDr. I. Koutná - odbor ochranných známek, tel.: 220 383 257/ 8
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
18. 1. 2018
 
28. Popis byl naposledy aktualizován
18. 1. 2018
 
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
 
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
 

 

Datum poslední aktualizace – 12.11.2018 14:06