Úřad průmyslového vlastnictví

Životní situace - označení původu/zeměpisná označení


Za správnost návodu odpovídá:
Úřad průmyslového vlastnictví
odbor ochranných známek
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6
______
01. Identifikační kód

 

02. Kód

 

03. Pojmenování (název) životní situace
Zápis označení původu nebo zeměpisného označení
 
04. Základní informace k životní situaci
Označením původu je dle národního zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 375/2007 Sb., a zákona č. 256/2011 Sb., název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží podmínky podle tohoto ustanovení.
Zeměpisným označením je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.
Definice označení původu a zeměpisných označení pro přiznání ochrany v Evropské unii je uvedena v Nařízení EP a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, Nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17.prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produktyNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91Nařízení EP a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15.ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a pro mezinárodní ochranu v Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu.
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku může požádat u Úřadu průmyslového vlastnictví sdružení výrobců nebo zpracovatelů pro zboží vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území a za podmínek vymezených dle platné národní, mezinárodní i evropské legislativy.
Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba může o zápis označení původu do rejstříku požádat, jestliže v době podání žádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboží na území a za podmínek vymezených v zákoně.
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel v žádosti o zápis označení původu či zeměpisného označení do rejstříku (dále též "žádost") dle platných právních předpisů a typu ochrany uvede:
 • znění označení původu nebo zeměpisného označení,
 • název, popř. obchodní firmu, a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu žadatele, popř. i jeho zástupce,
 • zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží,
 • označení provozovny, která zboží opatřované označením původu nebo zeměpisným označením ve vymezeném území vyrábí, zpracovává a připravuje výčet zboží, jehož se má označení původu týkat,
 • popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboží, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.
K žádosti žadatel přiloží výpis z evidence vedené orgánem státní správy příslušným podle území, v němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží, pokud osvědčuje, že provozovna žadatele je umístěna v daném území nebo že žadatel zboží vyrábí nebo zpracovává.
Má-li být označení původu nebo zeměpisné označení zapsáno pro zemědělské výrobky nebo potraviny, pro vína, aromatizované vinné výrobky  nebo lihoviny, musí být žádost doložena specifikací.
 
Žádost o národní zápis může být podána pouze ve vztahu ke zboží, na které se nevztahují přímo použitelné předpisy EU.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti o zápis u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Označení původu a zeměpisná označení se zapisují do rejstříku, který vede Úřad průmyslového vlastnictví České republiky se sídlem v Praze, nebo do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Evropskou komisí.
Činnost Úřadu průmyslového vlastnictví: Zapisuje označení původu nebo zeměpisné označení
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kontakty na Úřad průmyslového vlastnictví jsou:
 • adresa: Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6
 • tel.: 220 383 220, 220 383 289
 • fax: 224 324 718
 • e-mail: posta@upv.cz
Informační středisko pro ochranné známky a označení původu - tel.: 220 383 120
Úřední hodiny studovny pro veřejnost (studovna umožňuje vedle dalších poskytovaných služeb prezenční studium registrovaných průmyslových práv):
 • 8:00 - 17:00 Pondělí
 • 8:00 - 16:00 Úterý
 • 8:00 - 17:00 Středa
 • 8:00 - 16:00 Čtvrtek
 • 8:00 - 14:30 Pátek
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Vyplněný formulář žádosti o zápis označení původu / zeměpisného označení do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Použití formuláře není povinné, za žádost se považuje každé podání, které obsahuje předepsané náležitosti.
Žádost o zápis do rejstříku EU musí splňovat požadavky dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, Nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17.prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produktyNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91Nařízení EP a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15.ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a příslušných prováděcích nařízení
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Potřebné formuláře získáte osobně nebo na písemnou, telefonickou či elektronickou žádost u Úřadu průmyslového vlastnictví a dále na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Podle zákona o správních poplatcích jsou poplatky následující:
 • přijetí žádosti o zápis označení původu / zeměpisného označení - 4 000 Kč,
 • přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu podle Lisabonské dohody - 2 500 Kč,
 • přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu / zeměpisného označení - 2 000 Kč,
 • postoupení žádosti o ochranu označení původu / zeměpisného označení Komisi ES - 500 Kč.
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pro celkové přiznání ochrany ve věci označení původu a zeměpisných označení jsou stanoveny lhůty dle platných právních předpisů.
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Podání v elektronické podobě opatřená zaručeným elektronickým podpisem přijímá Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím rozhraní pro elektronické podávání. Server elektronické podatelny je připojen k veřejné datové síti v nepřetržitém provozu.
Podání přijímá Úřad průmyslového vlastnictví i na e-mailové adrese: posta@upv.cz. Ta podání, která mají podstatný vliv na vznik či zánik práv účastníků řízení a nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, však pro založení právních účinků musí být následně do 5 dnů doplněna originálem v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
18. Jaké jsou související předpisy
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví vydanému v prvním stupni lze podat u tohoto orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinek (ust. správního řádu).
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Úřad průmyslového vlastnictví přezkoumá, zda označení původu nebo zeměpisné označení uvedené v žádosti splňuje podmínky pro zápis do rejstříku a zda žádost má předepsané náležitosti.
Nemá-li žádost některou ze stanovených náležitostí, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví žadatele, aby žádost doplnil, stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 2 měsíce, a upozorní jej, že jinak řízení zastaví.
Je-li označení původu vyloučeno ze zápisu nebo nesplňuje-li označení původu podmínky zápisu stanovené zákonem, Úřad průmyslového vlastnictví žádost zamítne.
 
21. Nejčastější dotazy
 
22. Další informace
Můžete se obrátit na:
 
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Udělení patentu na vynález (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis užitného vzoru (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis průmyslového vzoru (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis ochranné známky (Ochrana průmyslového vlastnictví)
Zápis topografií polovodičových výrobků (Ochrana průmyslového vlastnictví)
 
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Úřad průmyslového vlastnictví
odbor ochranných známek
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6
 
26. Kontaktní osoba
Mgr. Silvie Götzová, vedoucí oddělení mezinárodních ochranných známek,
tel.: 220 383 289
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
18. 1. 2018
 
28. Popis byl naposledy aktualizován
18. 1. 2018
 
29. Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení.

 

Datum poslední aktualizace – 12.11.2018 14:04