Úřad průmyslového vlastnictví

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

(§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)

 

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
(§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)
 

a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

b) úřední hodiny podatelny:

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 16:15
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 16:15
Pátek 8:00 - 14:45
Mimo dny státních svátků
 
c) elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):
posta@upv.cz 
 
d) identifikátor datové schránky:
 ix6aa38
 
e) další možnosti elektronické komunikace:
Do spisového řízení lze přihlášku či žádost podat on-line i bez registrace prostřednictvím aplikace ePodání.
 
f) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:
Formáty datové zprávy, které Úřad v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.
 
(pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn, gml/gfs/xsd)
 
Velikost podání z hlediska množství dat je ze strany Úřadu omezena. Pro email je maximální velikost do 15 MB, pro elektronické podání prostřednictvím on-line systému maximálně do 100 MB. Omezena ze strany provozovatele datových schránek jsou také doručení prostřednictvím datové schránky. Maximální velikost datové zprávy je 20 MB.
 
g) přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:
CD, DVD, USB
Velikost podání z hlediska množství dat není ze strany Úřadu nijak omezena. 
 
h) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):
Systém ISDS zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva není přijata a nemůže tedy být doručena; adresát o tom nebude informován. Elektronická podatelna po zjištění škodlivého kódu zprávu dále nezpracovává, odesílatele o tom neinformuje. Pokud je dokument v chybném datovém formátu a lze určit odesílatele, úřad ho vyrozumí a vyzve k nápravě.
 
i) důsledky doručení vadných dokumentů v analogové či digitální podobě:
Pokud Úřad zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se Úřadu vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, Úřad dokument dále nezpracovává. Není-li Úřad schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Úřad obdobně postupuje, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém Úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.
.

 

Datum poslední aktualizace – 18.02.2020 15:09