Úřad průmyslového vlastnictví

Postup při vybírání a vracení kaucíPři zahájení řízení o návrhu na zrušení patentu a při podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu u přihlášek vynálezů a užitných vzorů je navrhovatel povinen podle ust. § 63 odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb. složit spolu se zaplacením správního poplatku i kauci ve výši 2.500,- Kč. Kauce není správním poplatkem, nýbrž je těmito předpisy koncipována jako záloha na náklady řízení před Úřadem, která se navrhovateli vrátí, jestliže se v řízení prokáže, že návrh na zahájení řízení byl podán oprávněně. Jelikož kauce není správním poplatkem, nelze ji hradit kolkovými známkami.

Kauci je navrhovatel povinen složit současně s podáním návrhu či rozkladu, jímž je předmětné řízení zahájeno. Neučiní-li tak, vyzve jej Úřad k zaplacení v náhradní, zpravidla patnáctidenní lhůtě. Po marném uplynutí náhradní lhůty řízení zastaví.

Splňuje-li podání všechny náležitosti, je Úřad v rámci meritorního rozhodnutí povinen mimo jiné rozhodnout i o kauci. Zní-li pravomocné rozhodnutí ve věci na úplné nebo částečné vyhovění podanému návrhu či rozkladu, kauci vrátí. Není-li navrhovateli vyhověno, kauce se nevrací a stává se příjmem státního rozpočtu.

Datum poslední aktualizace – 19.12.2017 10:43