Úřad průmyslového vlastnictví

Způsoby využití


Existují čtyři základní způsoby komerčního využití vynálezu:

 • Licenční smlouva se společností.
 • Založení nového podniku: uveďte svoji myšlenku na trh osobně.
 • Společný podnik.
 • Přímý prodej Vaší myšlenky.

Poskytnutí licence

Jedna nebo více společností s Vámi uzavře licenční smlouvu, která jim umožňuje používat Vaše DV za úhradu. Tato úhrada obvykle probíhá ve formě licenčních poplatků placených v dohodnutých pravidelných intervalech po dobu trvání smlouvy.

Přesné podmínky licence je třeba sjednat, což může být dlouhý (často mnoho měsíců) a obtížný proces. Licence představuje závazný právní dokument, obvykle je tedy nezbytné využít služeb patentových zástupců a dalších právních odborníků.

Zhruba řečeno, licence:

 •  přináší prospěch Vám, neboť Vám nabyvatel licence platí odměnu za používání Vašeho DV.
 • přináší prospěch nabyvateli licence, neboť mu poskytuje výhodu oproti konkurenci ve formě výrobku nebo technologie.
 • umožňuje Vám nebo nabyvateli licence (v závislosti na podmínkách licence) zahájit soudní řízení proti dalším osobám, které Vaši myšlenku ukradly nebo zkopírovaly.

Pro mnoho vynálezců představuje poskytnutí licence ten nejlepší způsob jak těžit z vynálezu. Hlavní důvody jsou:

 • Nabyvatel licence nese náklady a rizika spojená s výrobou a marketingem.
 • Pouze zavedené společnosti mají prostředky, které jim umožní využít myšlenku s významným potenciálem.
 • Poskytnutí licence může pro vynálezce představovat dlouholetý příjem, aniž by vynakládal příliš velké úsilí.

Někteří vynálezci – převážně v oblasti vyspělých technologií – zřizují společnosti pouze za účelem poskytování licencí na své DV a monitorování vývoje licenčních smluv. Tuto možnost můžete využít, chcete-li založit vlastní podnik, ale nechcete, aby se příliš rozrostl.

Mezi typy vynálezů, na které je lépe poskytnout licenci, patří:

 • Součástky, na nichž závisí mnoho společností, jako je například pojistka na nápojové plechovce.
 • Příslušenství nebo periferní zařízení závislé na konkrétním existujícím výrobku. Ta nemají budoucnost, není-li licence na ně poskytnuta společnosti ovládající hostitelský výrobek.
 • Výrobky s vysokými náklady na přípravu výroby.

Potenciální nabyvatele licence však budou zajímat pouze ty nejsilnější formy DV. Většinou to znamená patent. Není-li Vaše myšlenka patentovatelná nebo nejsou-li přiznané nároky příliš silné, mnoho společností o Vaši licenci zájem neprojeví. A i když zájem mají, nemusí být ochotny platit za ni příliš velkou částku.

Založení nového podniku

Založení nového podniku může být Vaší první volbou, máte-li ambice stát se podnikatelem. Je to rovněž možnost, kterou je třeba zvážit, pokud žádná společnost neprojevila zájem o licenční smlouvu.

Tuto možnost také stojí za to zvážit jako způsob, jak přesvědčit společnosti, aby od Vás licenci nabyly. Pokud dokážete, že se Váš výrobek opravdu prodává – i když jen během krátkého časového období a na malém trhu – možná o něj projeví daleko větší zájem.

Mezi typy vynálezů, které mohou uspět při založení nového podniku, patří:

 • Výrobky z odvětví založených především na znalostech – například informační technologie nebo lékařské technologie s vysokou hodnotou – kde mohou malé společnosti vzkvétat.
 • Výrobky s nízkými výrobními náklady, které závisí převážně na marketingu.
 • Výrobky, jež nejsou silně patentovatelné.
 • Výrobky, jež nemají dostatečný ziskový potenciál, aby zaujaly velké společnosti.

Založení podniku není pro každého. Zkušenosti však ukazují, že vynálezci, z nichž se stali podnikatelé, mají větší pravděpodobnost úspěchu než ti, kdo se spoléhají na nalezení nabyvatelů licence.

Společný podnik

Alternativu k založení vlastního podniku představuje další forma podnikání: společný podnik se společností – nebo jednotlivcem či případně univerzitou – jejíž odborné znalosti a prostředky potřebujete. Vaším partnerem ve společném podniku může být například společnost ochotná pomoci Vám rozvinout dále Vaši myšlenku, aby tak měla lepší představu o jejím potenciálu.

Na takový společný podnik je asi nejlépe pohlížet jako na experiment, který může a nemusí uspět. Neměli byste tedy očekávat, že na něm vyděláte. Bude-li úspěšný, výsledkem může být licenční smlouva, vyčleněná společnost nebo jiná forma trvalejšího obchodního vztahu.


Přímý prodej

Může se stát, že určitá společnost nabídne odkoupení DV obsaženého ve Vašem vynálezu za stanovenou částku. V případě vynálezu s dobrým tržním potenciálem bude asi moudřejší takovou možnost odmítnout. Prodej však stojí za zvážení, má-li Vaše myšlenka – pro společnost i pro Vás – poměrně nízkou nebo krátkodobou hodnotu. Pro společnost je přínosem, že není po dlouhé roky vázána licenční smlouvou. Pro Vás je přínosem (a) neočekávaná hotovost a (b) to, že jste osvobozeni od odpovědnosti a nákladů spojených s vlastnictvím myšlenky, které zahrnují mj. udržování patentů.

Samozřejmě hodně záleží na nabídnuté částce. Měli byste si vyžádat odborný posudek ohledně ocenění své myšlenky, pro obě strany to však představuje do jisté míry hazardní hru. Vy budete možná litovat, pokud výrobek začne přinášet neočekávaně velké zisky. Společnost může litovat, nebude-li se výrobek prodávat.

Společnosti zabývající se propagací vynálezů

Některé společnosti by Vás rády přesvědčily, že existuje pátá možnost – platit jim za propagaci Vaší myšlenky. Při jednání s takovými společnostmi buďte velmi obezřetní.

Společnosti zabývající se propagací vynálezů fungují zhruba stejným způsobem.

 • Nabídnou Vám vypracování posudku na tržní vyhlídky Vaší myšlenky za poplatek, který se obvykle pohybuje v řádu několika set eur.
 • Obvykle Vám zašlou velmi příznivou zprávu, ve které nejsou téměř žádné nebo vůbec žádné zmínky o stavu techniky. (Povědět Vám o stavu techniky není v jejich zájmu!)
 • Poté Vám sdělí, že za poplatek v řádu několika tisíců eur Vám pomohou Vaši myšlenku propagovat.
 • V mnoha případech tato „pomoc” nespočívá v ničem jiném než je poskytnutí kancelářských potřeb a seznamu adres společností. Společnosti musíte kontaktovat Vy osobně.
 • Subjekt zabývající se propagací vynálezů má často sídlo v jiné zemi, takže se budete obtížně domáhat náhrady.

Tyto společnosti nemusí nezbytně jednat v rozporu se zákony. Jejich obchodní podmínky jsou často vychytrale sepsány, takže se společnost pohybuje v mezích zákona. Pod tlakem vlád jsou jednotlivé společnosti občas nuceny svoji činnost ukončit, obvykle je ovšem pouze otázkou času, než na jejich místo nastoupí společnosti nové.

Nevěrohodné společnosti zabývající se propagací vynálezů prosperují pouze díky důvěřivosti některých vynálezců, přistupujte tedy s nedůvěrou ke komukoli, kdo chválí Váš vynález a nabízí jeho propagaci na Vaše náklady. (Může být poučné vyhledat na internetu jejich obchodní názvy nebo použít vyhledávací termíny jako „invention fraud (podvody ohledně propagace vynálezů)”, „invention promoter (subjekt zabývající se propagací vynálezů)”, „invention broker (zprostředkovatel vynálezů)”, „invention company (společnost zabývající se propagací vynálezů)” atd. Můžete se rovněž obrátit se žádostí o radu na místní úřad na ochranu spotřebitelů.) Obecné pravidlo zní: nejednejte se společností, která chce Vaše peníze, ale nesdílí žádná rizika.

Legitimní společnosti rovněž mohou účtovat poplatek za ocenění Vaší myšlenky, neměly by však vyžadovat žádné další vysoké poplatky. Většinu nabízených myšlenek odmítnou a jsou ochotny riskovat pouze v případě několika myšlenek z těch, na které každý rok narazí. Pokud se skutečně domnívají, že Váš vynález má dobré vyhlídky, morálnějším jednáním je požádat Vás o uzavření dohody, která je opravňuje k podílu na budoucím zisku. Jinými slovy, odměnu získají z prodeje vynálezu, nikoli od Vás.

Datum poslední aktualizace – 12.10.2010 14:36