Úřad průmyslového vlastnictví

Postup patentování


Vynález je patentovatelný, pouze pokud:

 • Je nový a dříve nezveřejněný.
 • Se liší invenčním krokem, který by nebyl zřejmý odborníkům v dané oblasti technologie.
 • Má průmyslové uplatnění – tzn. je fyzicky možné vynález vyrobit.

Samotný počítačový software lze v Evropě chránit autorskými právy, nikoli patenty. Vynález, který je na počítačích realizován pomocí softwaru (například zdokonalený systém zpracování dat), je však v Evropě patentovatelný. Patentujete-li vynálezy, které běží na počítačích, určitě se neobejdete bez pomoci patentového zástupce, neboť praxe v Evropě a v USA se liší.

Obchodní metody jsou patentovatelné v USA, ale jinde už tak snadno patentovatelné nejsou.

Máte-li starost o to, zda je Vaše myšlenka patentovatelná, vždy požádejte o radu patentového zástupce.

Některé záležitosti, které byste měli zvážit předtím, než se rozhodnete patentovat vynález

(Viz rovněž článek Strategie patentování dále.)

 • Skutečně patent potřebujete? Nepředstavovala by určitá kombinace dalších forem PDV přiměřenou ochranu Vaší myšlenky? Buďte k sobě upřímní – není Vaší motivací spíše marnivost (vyhlídky na to, že na Vaše jméno bude zapsán patent) než obchodní nezbytnost?
 • Prostudovali jste celkové náklady na patentování (mezi něž patří i roční poplatky za obnovu v každé zemi, v níž je Vám poskytnuta ochrana)? Přinese Vám vynález pravděpodobně dostatečné příjmy, aby to náklady ospravedlnilo? Za normálních okolností byste o patent neměli žádat, dokud jste důkladně neprozkoumali komerční a finanční potenciál své myšlenky.
 • Je ta pravá chvíle pro podání přihlášky patentu? Přihláška odstartuje sled událostí, s nimiž nelze otálet. Žádáte o patent brzy na začátku nebo čekáte, až bude vynález připraven pro uvedení na trh a schopen rychle získat zpět náklady spojené s PDV? Později může být vhodnější než dříve, okolnosti se však mohou lišit, měli byste tedy vždy požádat o radu patentového zástupce.
 • Má Váš vynález krátkou životnost výrobku? Postup patentování obvykle trvá 3 – 4 roky. Je-li Váš vynález určen pro vysoce konkurenční trh, na němž se výrobky rychle nahrazují či zdokonalují, patent v době udělení nemusí mít téměř žádnou cenu.
 • Kdo zaplatí za prosazování Vašeho patentu? Vnitrostátní úřady DV patenty neprosazují ani nesledují jejich porušování. Za to je zodpovědný majitel patentu nebo nabyvatel licence. Dokud nejsou potenciálně k dispozici prostředky na prosazování Vašeho patentu (z licenčních poplatků nebo příjmů z prodeje), nabízí tento patent omezenou praktickou ochranu.
 • Jak účinně může Váš patent vzdorovat soudnímu napadení? Pokud jde o sílu Vašich nároků, určitě budete potřebovat radu patentového zástupce. Je to důležité, protože platnost patentových nároků je často napadána, obvykle konkurenty, kteří chtějí kopírovat úspěšný výrobek. Pokud uspějí, může Vám zůstat bezcenný patent a navíc Vám bude přikázána úhrada soudních nákladů vítězné strany.

Žádost o patent

Žádost o patent je právní postup, který se řídí přísným časovým rámcem a obvykle neměnnými lhůtami. Nelze jej uspěchat! Abyste zvýšili své šance na hodnotný patent na maximum, měli byste se řídit následujícím:

 • Podrobně prostudujte postup přihlášky.
 • Nežádejte o patent ve spěchu, nýbrž strategicky – v okamžiku a z důvodu, který nejlépe vyhovuje Vašim plánům na využití patentu. (Viz níže článek Strategie patentování.)
 • Využijte služeb patentového zástupce! Nedělejte vše sami – riziko, že se dopustíte chyb, je příliš velké.

Následuje velmi stručný průvodce postupem přihlášky evropského patentu podle Úmluvy o evropském patentu (EPC). (viz www.epo.org/patents/One-Stop-Page.html.)

Žádost o patent podaná u národního úřadu DV se zhruba podobá níže uvedeným fázím 1 – 6, přihláška však musí být podána v místním jazyce.

Mezinárodní přihláška prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) zahrnuje jednotný postup ve fázích 1 – 4, avšak 30 měsíců po podání přihláška projde fázemi 5 a 6 v každém národním nebo regionálním úřadu DV, kde chcete získat ochranu. Další informace o PCT naleznete na adrese www.wipo.int/pct.

Způsob postupu přihlášky patentu (EPC, PCT, národní a regionální nebo jejich kombinace) zvolte v závislosti na:

 • vynálezu.
 • obchodním plánu.
 • finančních prostředcích, které máte k dispozici.
 • trhu, na který zamýšlíte vstoupit.
 • nejpravděpodobnějších zdrojích výrobků porušujících patent.

Patentový zástupce Vám poradí, který způsob je pro Vás a Váš vynález nejvhodnější.

Fáze 1 Začátek postupu

Váš patentový zástupce musí poskytnout dokumentaci, kterou tvoří:

 • Žádost o patent.
 • Údaje o přihlašovateli (o Vás).
 • Popis vynálezu.
 • Nároky.
 • Výkresy (jsou-li k dispozici).
 • Abstrakt.

Je rovněž třeba uhradit poplatek. Abyste se vyhnuli zdržení, je nezbytné, aby veškerá dokumentace do nejmenších podrobností splňovala úřední požadavky. To zajistí patentový zástupce. EPÚ přijímá přihlášky v angličtině, francouzštině a němčině.

Aby mohl patentový zástupce připravit veškeré údaje o Vašem vynálezu, musí s Vámi samozřejmě úzce spolupracovat. Nemyslete si, že vše znáte nejlépe, protože jde o Váš vynález. Musíte důvěřovat schopnostem a úsudku svého patentového zástupce, neboť patentování zahrnuje složitou kombinaci práva a techniky. Především nároky musí být odborně zpracovány, neboť představují nejdůležitější stránku patentu.


Fáze 2 Datum podání a počáteční průzkum

Pokud se dokumentace zdá být správná, přihláška budete opatřena datem podání – neboli prioritním datem. Po podání přihlášky následuje průzkum formálních náležitostí, který má za cíl zjistit, zda je dokumentace správná a úplná.
Kdykoli během následujících 12 měsíců můžete požádat o patentovou ochranu v dalších zemích a na tyto pozdější žádosti se bude nahlížet, jako kdyby byly podány k prioritnímu datu. V praxi tak získáváte rok na rozhodnutí, kolik zemí chcete zařadit do patentové ochrany.

Fáze 3 Rešerše

Bude Vám zaslána rešeršní zpráva obsahující kopie všech dokumentů o stavu techniky nalezených zkušeným průzkumovým referentem, které se považují za relevantní ve vztahu k Vašemu vynálezu. Rešerše vychází zejména z Vašich tvrzení o novosti, přihlíží se však i k popisu a případným výkresům. Zpráva může často obsahovat předběžný názor na patentovatelnost vynálezu.


Fáze 4 Zveřejnění

Vaše přihláška bude zveřejněna 18 měsíců po datu podání. Vynález se objeví v databázích přístupných dalším lidem po celém světě. Bude působit jako stav techniky proti případným budoucím přihláškám patentů podaným v souvislosti s podobnými vynálezy jinými vynálezci či společnostmi.

Poté máte dalších šest měsíců na to, abyste učinili dvě rozhodnutí:

 • Chcete se svou přihláškou pokračovat? Pokud požádáte o důkladnější („věcný”) průzkum, odpovídáte na tuto otázku kladně.
 • Které země chcete zařadit (určit) do své patentové ochrany? Je třeba zaplatit poplatky za určení.

Poté, co Vám byl patent udělen, můžete žádat náhradu škody za porušení práv, k němuž došlo od zveřejnění přihlášky. V některých zemích je však uplatnění tohoto práva podmíněno tím, že příslušnému národnímu úřadu DV předložíte překlad svých nároků a tento úřad přeložené nároky zveřejní.


Fáze 5 Věcný průzkum

Žádáte-li o věcný průzkum, EPÚ musí rozhodnout, zda Váš vynález a přihláška splňují požadavky Úmluvy o evropském patentu. Pro zaručení maximální objektivnosti rozhodují obvykle tři průzkumoví referenti EPÚ, z nichž jeden je v kontaktu s patentovým zástupcem. Tato fáze často zahrnuje dialog mezi průzkumovými referenty a patentovým zástupcem, v jehož důsledku dojde k přepracování klíčových částí přihlášky. Patentový zástupce bude Vaši přihlášku obhajovat. To je další z důvodů, proč je profesionální zastoupení nezbytné.


Fáze 6 Rozhodnutí o udělení patentu

Pokud se průzkumoví referenti rozhodnou patent udělit, byly uhrazeny všechny poplatky a předloženy případné překlady nároků, rozhodnutí je oznámeno v Evropském patentovém věstníku. Rozhodnutí o udělení patentu nabývá účinnosti dnem zveřejnění.


Fáze 7 Ověření

Nyní máte k dispozici „balík” jednotlivých národních patentů. Po zveřejnění rozhodnutí EPÚ o udělení patentu musí být patent ověřen v každém určeném státě, a to během konkrétní časové lhůty. Pokud k tomu nedojde, patent nemusí být v daném státě vymahatelný. V některých státech je součástí ověření povinnost předložit (a zaplatit) překlad celého patentu nebo pouze přiznaných nároků.


Fáze 8 Odpor

Proti udělení patentu mohou namítat třetí strany (obvykle konkurenti přihlašovatele), pokud se domnívají, že patent neměl být udělen. Poté, co je udělení patentu oznámeno v Evropském patentovém věstníku, mají třetí strany k dispozici devět měsíců, během nichž musí podat odpor proti udělení patentu. Nejčastější námitkou je, že vynález není nový nebo postrádá invenční prvek. Případ projedná tým EPÚ složený opět ze tří průzkumových referentů.

Odpor představuje poslední možnost jak napadnout evropský patent jako jednotný celek v jediném fóru. Později již lze patent napadnout pouze před vnitrostátními soudy a soudní rozhodnutí v jedné zemi nemá vliv na patenty udělené pro tentýž vynález v dalších zemích. To je pro konkurenty silnou motivací, aby vynález napadli během lhůty pro podání odporu, neboť napadení patentů před jednotlivými vnitrostátními soudy může být mnohem nákladnější.


Fáze 9 Rozklad

Proti všem rozhodnutím EPÚ lze podat rozklad. Za rozhodnutí o rozkladu jsou zodpovědné nezávislé odvolací komory. 

Datum poslední aktualizace – 01.12.2011 15:32