Úřad průmyslového vlastnictví

Formy PDV


Důvěrné informace a smlouvy o utajení (NDA)

Ačkoli se na ně nevztahují žádná zákonná PDV, důvěrné informace úzce souvisí s duševním vlastnictvím a často se za ně považují.

Nejběžnější formou ochrany důvěrných informací je smlouva o utajení (NDA – non-disclosure agreement). NDA Vás chrání tím, že dokládá něčí slib nepoužít ani nepředat informace o Vaší myšlence. Kdokoli poruší podmínky NDA, riskuje soudní žalobu.

NDA Vás pomáhá chránit v každé fázi rozvoje Vaší myšlenky – bez ohledu na další Vámi použité formy PDV – a dokonce i dlouho poté, co byl Váš vynález uveden na trh.

Na internetu lze nalézt mnoho bezplatných vzorů NDA. Při vytváření vlastní verze však bude rozumné požádat o pomoc patentového zástupce.

Vaším hlavním problémem asi bude přesvědčit další osoby, aby NDA podepsaly. Mnoho velkých společností zastává názor, že NDA lze použít, pouze mají-li vážný zájem o určitou myšlenku. Ten však mají, teprve když vědí, co tou myšlenkou je! (Abyste tento problém překonali, naučte se vyjádřit obchodní výhody své myšlenky, aniž byste prozradili její nové aspekty.)

NDA jsou široce rozšířené ve všech formách podnikání, měli byste tedy rovněž zvážit jejich použití. Nezapomeňte však, že jde o závazné právní smlouvy a používejte je, pouze pokud se obě strany shodnou na tom, že je zapotřebí významné prozrazení informací.

Kromě toho, NDA brání dalším osobám pouze ve zveřejnění nebo využití konkrétních a jedinečných tajných informací, které se dozvěděly pouze od Vás. Informace, které jsou již všeobecně známé, může volně používat kdokoli bez ohledu na NDA. A podobně, stanou-li se důvěrné informace, na něž se vztahuje NDA, později všeobecně známé jiným způsobem, původní strany NDA již touto smlouvou nejsou vázány.


Know-how

Know-how představuje nezdokumentované informace známé pouze Vám. Podobá se obchodnímu tajemství. Bez Vašeho know-how může být pro další osoby využití Vaší myšlenky složité nebo finančně nezajímavé. Víte například, jak výrazně snížit výrobní náklady použitím běžného zařízení netradičním způsobem.

Know-how může mít obchodní hodnotu a lze je zahrnout do licenčních smluv. Skutečně hodnotné know-how je však vzácné. Neexistuje rovněž žádný způsob jeho zápisu a krádež know-how – provedenou obvykle zaměstnanci nebo partnery – lze těžko dokázat.

Navíc platí, že pokud je Vaše know-how informace, která by měla být zahrnuta v patentu, riskujete jeho vynecháním zneplatnění příslušného patentu. Při zvažování, které informace pokládat za know-how, byste měli vždy požádat o radu patentového zástupce.


Autorské právo

Autorské právo chrání po mnoho let proti nedovolenému zhotovování kopií či úpravě výkresového, písemného nebo fotografického popisu Vaší myšlenky. Nechrání samotnou myšlenku, ale v některých případech – například počítačový kód – může jít o jediný účinný způsob ochrany DV.

Autorské právo vzniká automaticky a je zdarma. Je důležité, neboť lze s jeho pomocí snadno určit datum vzniku myšlenky nebo jejích změn. Neposkytuje Vám však žádnou ochranu proti komukoli, kdo nezávisle na Vás přišel se stejnou nebo podobnou myšlenkou. Konkurenti mohou tvrdit, že jejich myšlenka je podobná té Vaší pouhou náhodou nebo že Vaše myšlenka je kopií té jejich. Jak prokážete, že Vaše myšlenka byla originální?
 

Následující kroky Vám pomohou, chcete-li v pozdějším sporu prokázat, že jste majitelem autorského práva:

  • Pořiďte písemné popisy, výkresy, fotografie atd. své myšlenky a vytiskněte je nebo je vypalte na CD či DVD.
  • Umístěte tyto dokumenty nebo disk do bezpečně zapečetěné obálky obsahující podepsané prohlášení nezávislého svědka opatřené datem a potvrzující, že obálka byla zapečetěna v den, kdy ji tento svědek zkontroloval.
  • Zašlete obálku doporučenou poštou sobě nebo na místo úschovy a ponechte si poštovní stvrzenku zřetelně opatřenou datem.
  • Obálka musí zůstat uzavřena, dokud si ji nevyžádá soud. (Je vhodné mít více obálek pro případ, že Váš nárok na autorská práva je ověřován vícekrát. Otevřená obálka není nadále platným důkazem autorského práva.)


Právo k nezapsanému vzoru (PNV)

V EU chrání právo k nezapsanému vzoru (PNV) vnější vzhled výrobku včetně tvaru, vzorku, textury a ozdob. Podle některých vnitrostátních zákonů o PNV (například ve Spojeném království) může být chráněno rovněž vnitřní uspořádání, i když je uživatel nevidí.

PNV se podobá autorskému právu tím, že je bezplatné a poskytuje právo dlouholeté ochrany proti nedovolenému kopírování. Neexistuje však žádný oficiální rejstřík práv ke vzorům, pro ostatní osoby tedy může být obtížné se o Vašem vzoru dozvědět.

PNV chrání nové a individuální charakteristiky vzoru, které vycházejí ze „svobody” vzoru. Nechrání kopírované či běžné vzory; vzory, jež okamžitě připomínají jiné vzory; a ty části vzoru, které vyžaduje praktická potřeba slučitelnosti s dalšími komponenty. Například nová okřídlená konvice na čaj může být vytvarována mnoha způsoby a lze ji tedy chránit, neboť návrhář uplatnil „svobodu” vzoru. Naopak brzdová destička může mít pouze jeden tvar, aby se hodila do brzdového třmene. Zde tedy „svobodu” vzoru uplatnit nelze a výrobek nemá ochranu.

PNV vzniká automaticky při vytvoření vzoru, měli byste však použít stejný postup využívající zapečetěné obálky, jako byl popsán výše pro autorské právo, abyste měli důkaz o prioritním datu. Žalobu na určitou osobu totiž můžete podat, pouze pokud jste schopni dokázat, že dotyčná osoba nevytvořila něco podobného čistě náhodou, nýbrž zkopírovala Váš vzor.

Ačkoli je PNV často užitečné jako součást strategie PDV, samo o sobě většinu vynálezů neochrání.


Zápis vzoru

Účinnější ochranu vzorů nabízí formální zápis, který platí až 25 let. Přihlášku lze zaslat většině vnitrostátních úřadů DV nebo Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), kde lze jednu přihlášku zapsat pro celé Evropské společenství.

Platí stejná kritéria jako v případě PNV: aby mohl být vzor platně zapsán, musí být nový, individuální a musí být výsledkem „svobody” vzoru. Jediný zápis může chránit vzorky, ornamenty, ozdoby a loga, jež lze použít pro širokou škálu výrobků (například květinový vzor použitý pro ubrusy, povlečení, záclony, porcelánové nádobí atd.).

Můžete podat žalobu na kohokoli, kdo vyrábí, prodává, využívá nebo dováží výrobky podobné zapsanému výrobku. Na rozdíl od PNV nemusíte dokazovat, že jiný vzor vznikl zkopírováním toho Vašeho – musíte pouze dokázat, že vypadá podobně. Majitel zapsaného vzoru může napadnout i vzory, které jsou podobné náhodou.

Postup přihlášky je rychlý a poměrně levný. Zápis vzoru však obvykle má smysl, pouze pokud bude vnější vzhled Vašeho vynálezu významným prodejním prvkem.


Ochranná známka

Ochrannou známkou může být slovo, slogan, logo nebo jejich kombinace, která odlišuje Váš výrobek nebo firmu od ostatních. Jsou-li ochranné známky správně používány a udržovány, mohou mít časově neomezenou platnost, takže ochranná známka spojená s oblíbenou značkou může pro svého majitele představovat obrovskou hodnotu.

Udělování a zápis ochranných známek má na starost vnitrostátní úřad DV, u něhož podáváte žádost. Požadujete-li ochranu ve více státech, můžete podat přihlášku k zápisu buď mezinárodní ochranné známky podle madridského systému u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), nebo ochranné známky Společenství (za účelem ochrany v EU) u úřadu OHIM. Abyste se vyhnuli problémům, budete pravděpodobně potřebovat pomoc známkového zástupce. (Mnoho patentových zástupců je rovněž známkovými zástupci.)

Ochranné známky nechrání myšlenky nebo výrobky jako takové. Chcete-li však uvést svůj vynález na trh, ochranná známka může být velmi hodnotnou dlouhodobou investicí. Nakonec se může stát Vaší nejcennější formou PDV.

 
Patent

Patentový systém existuje ve většině zemí. Jeho účelem je podpořit rozvoj nových technologií. Patent představuje formu legálního monopolu – právo říci: „Toto je moje a nemůžete to používat, aniž byste mi zaplatili” – který vlády přiznávají na oplátku za zveřejnění myšlenek. Nic víc, nic míň.

Je důležité porozumět tomu, co patent dokáže a co nikoli. Patentování Vaší myšlenky nemusí nutně zvýšit její obchodní hodnotu. Pokud o Váš vynález není zájem, patent pravděpodobně situaci příliš nezmění. Pokud však Váš vynález má komerční potenciál, může patent představovat jediný způsob jak zajistit, abyste z něj měli finanční prospěch. Mnoho vynálezců komerčně úspěšných výrobků přiznává, že za své finanční odměny vděčí téměř zcela silné patentové ochraně.

Pro mnoho vynálezců mohou představovat problém náklady a složitost patentování. Rozhodnutí o žádosti o patent by tedy mělo být učiněno až po pečlivém zvážení několika faktorů (viz dále). Nejlepší je před učiněním rozhodnutí požádat o radu patentového zástupce.

Pokud se rozhodnete pokračovat, měli byste se během dlouhého, složitého a důsledného řízení o přihlášce nechat zastupovat patentovým zástupcem. Nevyužijete-li služeb patentového zástupce, riskujete, že se dopustíte chyb, díky nimž můžete zůstat bez účinné patentové ochrany. V takovém případě budete mít jen malou šanci na to, že ze svého vynálezu budete mít prospěch.

Patenty všeobecně platí 20 let, ale pouze v případě, že jsou hrazeny roční poplatky za obnovu.
 

Datum poslední aktualizace – 25.10.2010 14:37