Úřad průmyslového vlastnictví

Licenční poplatky


Mnoho vynálezců si neuvědomuje, že procento licenčních poplatků nezaručuje příjem z licenčních poplatků.

Procento licenčních prostředků je sjednaný podíl na příjmu společnosti z Vašeho vynálezu, který obdržíte podle podmínek licenční smlouvy. Váš příjem z licenčních poplatků je však zcela závislý na prodeji. Možná jste si vyjednali vysoké procento licenčních poplatků, pokud však společnost nevykazuje žádný prodej, žádný příjem neobdržíte.

Může se stát, že od Vás společnost získá licenci, nebude však vyrábět ani prodávat žádné výrobky. Licenční smlouva by tedy měla obsahovat zaručený minimální příjem (viz dále).

Je rovněž možné, že vynálezce, jenž přistoupil na velmi malé procento licenčních poplatků, zbohatne daleko více, než ten, který si vyjednal vysoké procento. Rozdíl závisí na počtu prodaných jednotek. Například vynálezce pojistky na nápojových plechovkách získal jen velmi nízké procento licenčních poplatků – údajně je však nejbohatším vynálezcem na světě.


Procento licenčních poplatků

Maximální procento licenčních poplatků, které můžete získat, je zhruba 25 procent z hrubého zisku společnosti pocházejícího z prodeje Vašeho vynálezu.

Hrubý zisk společnosti představuje tovární cena za jednotku mínus náklady na výrobu a prodej, vynásobeno počtem prodaných jednotek za rok. Hrubý zisk společnosti můžete poměrně přesně předpovídat, pokud znáte:

 • předpověď společnosti ohledně prodeje výrobku.
 • navrhovanou prodejní cenu výrobku.

Pokud Vám společnost tyto údaje nechce nebo nemůže sdělit, smysluplné jednání je téměř vyloučeno
  

Hodnota Vašeho vynálezu

Většina společností Vám ani zdaleka nebude chtít dát 25 procent ze svého hrubého zisku. Váš vynález obvykle podhodnotí, aby snížila procento licenčních poplatků, jež bude muset hradit. Mnoho vynálezců naopak svůj vynález nadhodnotí a žádá nereálně vysoké procento licenčních poplatků.

Abyste zjistili rozumnou cenu, odpovězte na následující otázky co nejobjektivněji:

 • Jaký je Váš přínos pro výrobek? Pokud jste společnosti předali výrobek v pokročilém stádiu vývoje, můžete být oprávněni k licenčním poplatkům ve výši 15 procent i více. Pokud však bylo veškeré přepracování návrhu a vývoj dílem společnosti, rozumné procento licenčních poplatků bude 5 procent a méně.
 • Kdo podstupuje riziko? Pokud společnost investuje značné sumy do výrobních a marketingových prostředků na vynález, který není vyzkoušený na trhu, lze těžko odůvodnit vysoké licenční poplatky, je-li Vaše vlastní riziko nízké ve srovnání s rizikem podstoupeným společností.
 • Nakolik se jedná o speciální výrobek? Pokud nemá výrobek na trhu konkurenci a společnost za něj může účtovat vysokou cenu, zasluhujete si vysoké licenční poplatky. Pokud však existence konkurence tlačí zisky dolů, Vaše procento licenčních poplatků bude rovněž nízké.
 • V jakém množství se bude výrobek prodávat? Čím více prodaných jednotek, tím nižší bude procento licenčních poplatků. Ziskové rozpětí klesá, objednávají-li zákazníci výrobky ve větším množství, ale trvají na nižších cenách. I při nižším procentu však může Váš příjem dramaticky vzrůst, pokud dojde k nárůstu prodeje.

Měli byste zvážit i hrubý zisk za jednotku a velikost trhu. Jednoduše vynásobte hrubý zisk za jednotku (údaj, který znáte) počtem jednotek, které může společnost podle svých odhadů prodat za rok (údaj, který rovněž znáte). Poté se zaměřte na velikost a udržitelnost trhu. Bude se vynález dobře prodávat pouze během několika let nebo po dlouhé roky?

Souhrnně řečeno, čím je vyšší potenciální hrubý zisk za jednotku a čím je větší a udržitelnější trh, tím je vyšší hodnota vynálezu.


Nabídka procentové výše z hrubého zisku

Věc se má zatím takto:

 • Víte, že 25 procent z hrubého zisku je pravděpodobně Vaše maximální procento licenčních poplatků a že společnost Vám s nejvyšší pravděpodobností bude chtít dát daleko méně.
 • Víte, jak velkou peněžní částku by mělo 25 procent z hrubého zisku představovat.
 • Znáte relativní hodnotu svého vynálezu – nízká, střední či vysoká.

Nyní byste měli mít dostatečné údaje na to, abyste přepočítali hodnotu svého výrobku na procento z čisté prodejní ceny, o které můžete oprávněně požádat.


Přepočet hrubého zisku na čistou prodejní cenu

Hrubý zisk je pro vynálezce tím nejpřesnějším způsobem jak vypočítat reálnou úroveň odměny. Standardní obchodní zvyklostí však je vyjádřit licenčních poplatky jako procento z čisté prodejní ceny výrobku – tj. tovární cena mínus veškeré daně. Terminologie se mění, peněžní částky nikoli.

Přepočet procenta z hrubého zisku na procento z čisté prodejní ceny je jednoduchý, jakmile si uvědomíte, že jedno (hrubý zisk) je procentem z druhého (čistá prodejní cena). Například:

 • Vaše výpočty ukazují, že společnost vytvoří 40 procent hrubého zisku z prodeje Vašeho výrobku za jeden rok.
 • Na základě ohodnocení svého vynálezu se rozhodnete, že jako licenční poplatek požadujete 15 procent z hrubého zisku.
 • Nyní tedy vypočítáte 15 procent ze 40 procent...
 • ...což je 6 procent z čisté prodejní ceny – menší číselná hodnota, avšak úplně stejná peněžní částka jako 15 procent z hrubého zisku.


Nové jednání o licenčních poplatcích

Při stoupajícím objemu prodeje může ziskové rozpětí společnosti klesat, neboť velké objednávky jsou podmíněny nižší jednotkovou cenou. Mohlo by Vám být prospěšné, pokud navrhnete pohyblivou sazbu licenčních poplatků vycházející z celkového příjmu z licenčních poplatků. Například: sedm procent do celkového příjmu z licenčních poplatků ve výši 20.000 EUR za rok, snížených na pět procent při celkovém příjmu z licenčních poplatků ve výši mezi 20.000 a 50.000 EUR a na tři procenta, přesáhne-li celkový příjem z licenčních poplatků 50.000 EUR za rok. To dokazuje Vaši ochotu být flexibilní v nejlepším zájmu všech zúčastněných stran. To, že přistoupíte na nižší podíl z vyššího objemu prodeje, představuje pro nabyvatele licence podnět k prodeji většího počtu výrobků.


Na co dát pozor

 • Licenční poplatky by se měly vztahovat na veškerý prodej, nikdy tedy nedovolte společnosti, aby Vám přestala licenční poplatky vyplácet, překročí-li objem prodeje určitou úroveň. (Možnou výjimkou je, přistoupíte-li na „strop” licenčních poplatků výměnou za podstatný zaručený minimální příjem z licenčních poplatků.)
 • Nikdy nepřistupte na licenční poplatky vycházející pouze z čistého zisku, neboť s údaji o prodeji lze snadno manipulovat tak, aby nebyl vykazován žádný zisk. Společnost například může tvrdit, že náklady na výrobu a distribuci a propagační slevy veškerý čistý zisk vynulovaly.
 • Některé společnosti se mohou snažit o snížení Vašeho příjmu z licenčních poplatků tím, že budou výrobek prodávat za uměle nízkou cenu přidružené společnosti. Tomuto riziku se vyhnete tím, že budete v konečné smlouvě trvat na licenčních poplatcích vycházejících z transakce dle tržních podmínek – tj. z přiměřené tržní ceny.

Datum poslední aktualizace – 01.12.2011 15:40