Úřad průmyslového vlastnictví

Metodické pokyny pro řízení před ÚPV


Smyslem metodických pokynů je sjednotit praxi Úřadu průmyslového vlastnictví při řešení typově shodných problémů, a to z hlediska jejich souladnosti jak se zvláštními právními předpisy týkajícími se jednotlivých předmětů průmyslových práv, tak z hlediska obecných předpisů týkajících se správního řízení.

Metodické pokyny jsou určeny pro potřeby Úřadu, pro snadnější organizaci činností a vymezení stěžejních postupů. Mohou však jen být považovány za vodítko, které nesmí být aplikováno, pokud by se příslušné ustanovení Metodických pokynů dostalo do rozporu s obecně závazným právním předpisem. Metodické pokyny byly vytvořeny Úřadem, odpovídají právním předpisům upravujícím předmětná řízení vykonávaná Úřadem v době vydání těchto pokynů a vycházejí z jeho praxe. Metodické pokyny nenahrazují platné právní předpisy upravující daná řízení, neboť metodické pokyny nejsou právně závaznou normou a primárně je tedy nutno se řídit právními předpisy upravujícími průmyslové vlastnictví, správním řádem, zákonem o správních poplatcích, a dalšími. I Úřad jako orgán veřejné správy je oprávněn činit jen to, co má vymezeno v rámci jeho zákonem stanovených kompetencí a metodické pokyny mohou sloužit jen jako rozvedení základních premis stanovených závaznými právními texty. 

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 08:58