Úřad průmyslového vlastnictví

Časopis Průmyslové vlastnictví


Časopis Průmyslové vlastnictví vychází od roku 1990. Je zaměřen na problematiku ochrany průmyslového vlastnictví a dalšího duševního vlastnictví.

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví
odbor patentových informací
A. Čermáka 2a
160 68 Praha 6 – Bubeneč
tel.: 220 383 204 
fax: 224 311 566
e-mail: prumvlast@upv.cz
Indexové číslo MIČ 47692, evidováno pod č. MK ČR E 4744, ISSN 0862-8726.

Řídí redakční rada

Předseda: JUDr. David Štros
Místopředseda: JUDr. Vladimír Zamrzla

Členové: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc., JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M., Mgr. Miroslav Černý, Ph.D., Ing. Václav Feiferlík, JUDr. Michal Havlík, Ing. Jindřiška Kubelková, JUDr. Miroslav Kupka, JUDr. Jiří Macek, Ing. Pavel Reichel    

Redaktor

Ing. Václav Jansa
tel.: 220 383 108;
e-mail: vjansa@upv.cz

Redakční uzávěrka je vždy do 1. dne lichého měsíce.

Obsah jednotlivých čísel
 

2014 2013 2012 2011 2010

1 (pdf, 139 kB)
2 (pdf, 255 kB)
3 (pdf, 140 kB)
4 (pdf, 132 kB)
 5 (pdf, 136 kB)
6 (pdf, 139 kB)

1 (pdf, 128 kB)
2 (pdf, 126 kB)
3 (pdf, 131 kB)
4 (pdf, 132 kB)
5 (pdf, 133 kB)
6 (pdf, 134 kB)
 
1 (pdf, 134 kB)
2 (pdf, 165 kB)
3 (pdf, 173 kB)
4 (pdf, 129 kB)
5 (pdf, 131 kB)
6 (pdf, 133 kB)
 
1 (pdf, 84 kB)
2 (pdf, 92 kB)
3 (pdf, 92 kB)
4 (pdf, 87 kB)
5 (pdf, 89 kB)
6 (pdf, 132 kB)
 
1 (pdf, 92 kB)
2 (pdf, 110 kB)
3 (pdf, 130 kB)
4 (pdf, 101 kB)
5 (pdf, 100 kB)
6 (pdf, 87 kB)
 
2009
1 (pdf, 96 kB)
2 (pdf, 103 kB)
3 (pdf, 94 kB)
4 (pdf, 98 kB)
5 (pdf, 96 kB)
6 (pdf, 114 kB)
 

  

 

 

 

 

Objednávky a předplatné

Vychází: 6x ročně
Cena jednoho výtisku: 16,- Kč
Roční předplatné: 96,- Kč
Distribuce: poštou
Platby: hotově na místě, fakturou i na dobírku

Rozšiřuje a předplatné i objednávky včetně zahraničních přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, tel. 220 383 204, fax 224 311 566, e-mail: imrazkova@upv.cz. V ceně předplatného není započítáno poštovné.

Pokyny pro autory

Časopis Průmyslové vlastnictví zveřejňuje články týkající se především průmyslového a jiného duševního vlastnictví.

Za věcný obsah příspěvků odpovídá autor a jeho názory se nemusí ztotožňovat s názory vydavatele. Autor dále odpovídá za to, že příspěvek předaný redakci ani žádná jeho část neporušuje žádná práva třetích osob ani žádné předpisy, zejména autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Textová část rukopisu

Rozsah příspěvku v jednom čísle časopisu může jen ve výjimečných případech překročit 20 normostran textu a to včetně klíčových slov, poznámek, literatury a souhrnu. V odůvodněných případech je možné po dohodě s autorem vydat příspěvek na pokračování v dalších číslech časopisu. Součást příspěvku je krátké resumé (anotace).
Textové části zpracované v českém jazyce s diakritikou přijímá redakce elektronicky ve formátu MS Word. Redakce žádá autory, aby textové části příspěvků neformátovali ani nijak graficky náročně neupravovali. Příspěvek zasílejte na e-mailovou adresu vjansa@upv.cz.

Obrazové přílohy

Standardní podoba obrazových příloh je černobílá. Otištění barevných obrazových příloh není možné.

Recenze

Došlé příspěvky, kromě krátkých informací a oznámení podléhají recenznímu řízení, které provádějí členové redakční rady časopisu. Členové redakční rady samostatně posuzují, zda příspěvky spadají nebo souvisí s problematikou ochrany průmyslových a jim příbuzných práv a splňují základní požadavky kladené na odborný text. Mohou autorovi doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav. Na základě vyjádření a po jejich projednání při jednání redakční rady připraví redaktor ze schválených příspěvků příslušné číslo časopisu do tisku.
Na základě vyjádření posuzovatelů sdělí redaktor po jednání redakční rady autorovi, zda je text přijat ke zveřejnění, či nikoliv. Konečné rozhodnutí o přijetí, či zamítnutí příspěvků činí ve všech případech redakční rada. Po zalomení a přípravě textu do tisku má autor právo na provedení autorské korektury.

Datum poslední aktualizace – 11.01.2019 08:33