Úřad průmyslového vlastnictví

Přihlašování do zahraničí


Přihlašování do zahraničí

Možnosti přihlásit vynález do zahraničí:

1. Národní cestou

Přihlašovatel může přihlásit vynález k ochraně přímo v každém státu, ve kterém chce mít vynález chráněn patentem nebo jiným druhem ochrany. K tomu je zpravidla nutno v každém státu zvolit zástupce, který je oprávněn zastupovat přihlašovatele před příslušným úřadem, přeložit popis vynálezu, patentové nároky a anotaci do úředního jazyka tohoto úřadu a zaplatit poplatky. Veškeré informace týkající se přihlášení vynálezu, vlastního řízení o přihlášce a výše poplatků včetně lhůt k jejich placení pak podá zvolený zástupce. Řízení o udělení ochrany probíhá dle legislativy daného státu, informace lze zpravidla dohledat na webových stránkách příslušného Úřadu udělujícího ochranu.

2. Cestou "Evropského patentu"

Pokud si přihlašovatel přeje získat patent pro státy, které jsou členským státem Evropské patentové organizace (EPO), pak je možno podat žádost o Evropský patent. Seznam smluvních států a států, na jejichž území mohou nastat účinky evropského patentu, lze najít na stránkách EPO www.epo.org.

Evropskou patentovou přihlášku může podat každá fyzická nebo právnická osoba a to bez ohledu na občanství nebo bydliště či sídlo. Avšak přihlašovatelé, kteří nemají bydliště nebo sídlo v některém ze smluvních států EPO, musí být zastoupeni při všech řízeních před Evropským patentovým úřadem (EPÚ), s výjimkou podání evropské patentové přihlášky, zástupcem, který je zapsán do seznamu vedeného za tímto účelem EPÚ. Seznam zástupců, kteří jsou oprávněni zastupovat přihlašovatele před EPÚ lze získat rovněž na adrese www.epo.org.

Evropskou patentovou přihlášku lze podat:

  • u Evropského patentového úřadu v Mnichově nebo v jeho pobočce v Haagu nebo v jeho kanceláři v Berlíně,
  • pokud to právo smluvního státu připouští nebo předepisuje, u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví nebo jiného příslušného orgánu tohoto smluvního státu.

Od 1. července 2002 je tedy možno podávat evropské patentové přihlášky v Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (Úřad).

Formuláře žádosti o udělení Evropského patentu jsou k dispozici bezplatně v podatelně Úřadu, dále na internetových stránkách Úřadu a internetových stránkách EPÚ. Žádost musí být vždy vyplněna v některém z úředních jazyků EPÚ, tj. angličtině, francouzštině nebo němčině.

Evropská patentová přihláška se podává v jednom z úředních jazyků EPÚ, tj. angličtině, francouzštině nebo němčině nebo, je-li podána v některém jiném jazyce, přeložena do jednoho z úředních jazyků v souladu s prováděcím předpisem, který stanoví pro podání překladu lhůtu 2 měsíců od podání evropské patentové přihlášky.

Nicméně přihlašovatelé, kteří mají bydliště nebo sídlo na území smluvního státu EPO, jehož úředním jazykem je jiný jazyk než některý z úředních jazyků EPO, a příslušníci tohoto státu, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí, mohou mít určité finanční výhody.

A to:
   1) Při podání evropské patentové přihlášky v úředním jazyce tohoto státu, tedy i v češtině, se sníží přihlašovací poplatek o 30 %. Tento nárok nastává i tehdy, pokud je zároveň podána přihláška v češtině a úředním jazyce EPO.
   2) Dalším poplatkem, kde je možno požadovat 30% slevu, je poplatek za průzkum, pokud se uvede v českém jazyce „Žádá se o průzkum přihlášky podle článku 94“. Tato 30% sleva platí pouze pro malé a střední podniky, fyzické osoby, univerzity, neziskové organizace a veřejné výzkumné organizace.

S podáním evropské patentové přihlášky jsou spojeny následující poplatky:

  • přihlašovací poplatek,
  • poplatek za rešerši,
  • případně poplatek za 16. a každý další nárok,

splatné do jednoho měsíce od podání přihlášky .

Všechny poplatky spojené s podáváním evropských přihlášek jsou splatné přímo EPÚ v evropské měně (EUR). Den považovaný za den platby je den, kdy je částka nebo převod skutečně připsán na bankovní konto EPÚ. Doporučuje se, aby při uvádění údajů týkajících se plateb přihlašovatelé vždy používali formulář EPA/EPO/OEB 1010, kde se jednotlivé částky platby specifikují.

Platby související s Evropskými přihláškami je nutné od 1.9.2014 zasílat pouze na následující účet EPÚ:
IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC: DRESDEFF700
Commerzbank AG
Promenadeplatz 7
80273 Munich
Germany

Podrobné informace o podávání evropských patentových přihlášek::
Internet: http://www.european-patent-office.org/

3. Cestou mezinárodní přihlášky - PCT

Pokud se týká mezinárodní přihlášky podané podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), pak na základě jediné přihlášky podané v Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) lze získat ochranu v téměř 150 státech celého světa. Mezinárodní přihláška se podává v ÚPV v angličtině, němčině nebo francouzštině, ve stejném jazyku pak musí být i formulář žádosti o mezinárodní přihlášku, který lze obdržet bezplatně v ÚPV či v elektronické formě na stránkách ÚPV či WIPO. Přihlášku (tedy text podloh) je možno podat i v češtině s tím, že je nutno do jednoho měsíce od podání mezinárodní přihlášky předložit překlad do jednoho ze shora uvedených jazyků, dle požadavků mezinárodního rešeršního orgánu. Formulář žádost však musí být vždy v jednom z výše uvedených jazyků.

Poplatky spojené s podáním jsou
– předávací poplatek
– příp. poplatek za vyhotovení dokladu o právu přednosti (pokud bude uplatňováno právo přednosti z dříve podané české přihlášky),
– mezinárodní přihlašovací poplatek
– poplatek za mezinárodní rešerši.

Pokud je přihlašovatel fyzická osoba a má občanství a sídlo v České republice, může uplatnit slevu 90 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku. Pokud je několik přihlašovatelů, musí tyto podmínky splňovat každý z nich.

Tyto poplatky je nutné zaplatit do jednoho měsíce od podání přihlášky.

Mezinárodní přihlašovací poplatek a rešeršní poplatek se platí na zvláště k tomuto účelu zřízený účet Úřadu průmyslového vlastnictví, v uvedených částkách v měně euro. (Viz záložka Mezinárodní přihlášky PCT / Základní poplatky spojené s řízením o mezinárodní přihlášce PCT.)

Žádost o mezinárodní přihlášku lze podat též plně elektronicky; ÚPV od 1.7.2015 umožňuje elektronické podání pomocí systému e-PCT. Informace, týkající se softwaru včetně informací, jak jej získat a jaké jsou požadavky na hardware, je možno získat na Internetu na stránkách WIPO (http://www.wipo.int/pct ).

S účinností od 1.7.2016 musí přihlašovatel ve formuláři žádosti (Form PCT/RO/101) zvolit v Boxu VII rešeršní orgán, který vyhotoví mezinárodní rešerši. Od tohoto data má totiž český přihlašovatel na výběr mezi Evropským patentovým úřadem (EP) a Visegrádským patentovým institutem (XV) (http://www.vpi.int/).

Mezinárodní fáze řízení o mezinárodní přihlášce sestává z provedení mezinárodní rešerše a zveřejnění mezinárodní přihlášky po uplynutí 18 měsíců od priority. Na základě mezinárodní rešerše a vydání posudku o patentovatelnosti se pak může přihlašovatel rozhodnout, zda a ve kterém státě bude žádat o udělení národního patentu. Lhůta pro vstup do národní fáze byla stanovena s platností od 1. 4. 2002 na 30 měsíců od vzniku práva přednosti s tím, že každý úřad může stanovit lhůtu delší. Nicméně úřady, kde prodloužení lhůty na 30 měsíců není v souladu s národním právem, mohou ponechat lhůtu pro vstup do národní fáze tak, jak byla dříve stanovena. Každý úřad musí tuto skutečnost oznámit Mezinárodnímu úřadu WIPO, který tuto informaci zveřejní. Je proto nutné, aby si přihlašovatel včas ověřil, např. na internetových stránkách WIPO v PCT Applicant's Guide, lhůtu pro vstup do národní fáze stanovenou úřadem, u kterého hodlá požádat o udělení národního resp. regionálního patentu.

Přihlašovatel dále může ve lhůtě do 22 měsíců od data vzniku práva přednosti, resp. do tří měsíců od předání rešeršní zprávy a písemného posudku, podle toho, která lhůta uplyne později, požádat o mezinárodní předběžný průzkum.

Návrh na mezinárodní předběžný průzkum stejně jako příslušná platba se adresují přímo orgánu, který má průzkum provést, tedy EPÚ v Mnichově nebo VPI v Budapešti. Poplatky spojené s mezinárodním předběžným průzkumem se platí přímo na účet zvoleného orgánu.

Při vstupu do národní fáze resp. regionální fáze řízení o mezinárodní přihlášce, kde teprve dochází k udělovacímu řízení, je pak nutno zaplatit další poplatky v souladu s národním nebo regionálním zákonodárstvím. Ve většině států pak musí být přihlašovatel při řízení zastoupen zástupcem, oprávněným zastupovat před příslušným úřadem.

Informace o řízení o mezinárodních přihláškách:
Internet: http://www.wipo.int/

Aktualizace k 15/7/2016

Datum poslední aktualizace – 19.09.2016 10:07