Úřad průmyslového vlastnictví

Patent Prosecution Highway (PPH) – programy spolupráce mezi Úřady


Patent Prosecution Highway (PPH) je dvoustranná dohoda mezi dvěma národními úřady zabývajícími se ochranou duševního vlastnictví. Nabízí přihlašovatelům urychlený patentový průzkum a tím rychlejší a efektivnější získání odpovídajícího patentu. Je založena na využití práce již dříve provedené jiným úřadem.

Programy PPH umožňují přihlašovateli, který obdrží rozhodnutí z jednoho úřadu, že alespoň jeden nárok je přípustný/patentovatelný, požádat, aby:

  • byl odpovídající přihlášce v jiném úřadu přiznán zvláštní statut a
  • byla postoupena k průzkumu mimo pořadí.

Pilotní programy PPH jsou omezeny na využití výsledků rešerše a průzkumu národních přihlášek mezi křížovými podáními v rámci Pařížské unijní úmluvy a na produkty řízení dle Smlouvy o patentové spolupráci, PCT. Projekty PPH umožňují výměnu informací mezi patentovými úřady a tím urychlení řízení o patentových přihláškách. Na základě tohoto programu může český přihlašovatel žádat o urychlení řízení u úřadů, s nimiž má ÚPV sjednánu spolupráci dle PPH, pokud patentové nároky v odpovídající přihlášce, podané u druhého úřadu, již byly Úřadem průmyslového vlastnictví ČR vyhodnoceny jako patentovatelné.

Využití programu PPH je na volbě přihlašovatele. Je rovněž třeba mít na paměti, že Úřad druhého podání, v němž se žádá o urychlené řízení na základě PPH, není povinen akceptovat stanovisko o patentovatelnosti vydané Úřadem prvního podání, a že zodpovědnost za rozhodnutí o patentovatelnosti řešení nárokovaného v patentové přihlášce je vždy na Úřadu oprávněném pro udělování ochrany v dané zemi.

Úřad průmyslového vlastnictví ČR provádí úplný průzkum a hodnocení plnění podmínek patentovatelnosti technických řešení v souladu s právními předpisy platnými na území ČR.

Informace o projektech PPH Evropského patentového úřadu vzhledem k jiným mezinárodním rešeršním a průzkumovým orgánům dle Smlouvy o patentové spolupráci PCT a národním úřadům.

Řada úřadů, které jsou rovněž mezinárodními rešeršními orgány (jako je např. USPTO, JPO) má uzavřenou dohodu PPH s Evropským patentovým úřadem (EPO). Tedy přihlašovatel z ČR, který získal písemný posudek či zprávu o mezinárodním předběžnému průzkumu vyhotovenou EPO, může podat za stanovených podmínek žádost o účast v programech PPH mezi EPO a jinými úřady.
Více informací na webových stránkách EPO.

Další informace:

Všechny projekty PPH a informace o nich spravuje Japonský patentový úřad: http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm

Datum poslední aktualizace – 31.03.2015 11:24