Úřad průmyslového vlastnictví

Poplatky


1) SPRÁVNÍ POPLATKY

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování přihlášek vynálezů a evropských patentů

Číslo přihlášky vynálezu je označeno: PV, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem
Např.: PV 2000-156, 2008-1298
Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 1 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro PV 2000-156 je VS: 12000156, pro PV 2008-1298 je VS: 120081298.
V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 1. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Číslo evropského patentu je označeno EP + číslo evropského patentu, např. EP 1444521
Variabilní symbol pro EP se skládá z číslice 2 + číslo evropského patentu, např.: 21444521.

Položka 126

 

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127
 
a) Přijetí žádosti  
- o první prodloužení lhůty  200
 - o každé další prodloužení lhůty  500
 - o prominutí zmeškání lhůty  1 000
 b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví  1 000
 c) Přijetí žádosti  
 - o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)  600
 - o zápis převodu  600
 - o zápis licence  600
 - o zápis zástavního práva  600
 - o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána  600
Položka 128 
 
a) Přijetí přihlášky vynálezu  1 200
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)  600
b) Přijetí žádosti  
- o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou  800
- o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky včetně zpřístupnění oprav překladů  500
c) Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu  3 000
- za 11. a každý další uplatněný patentový nárok  500
d) Vydání patentové listiny do rozsahu  
- deset stran strojopisu  1 600
- za každou další stranu  100
e) Zveřejnění překladu evropského patentového spisu  2 000
- za zveřejnění oprav překladu  100
f) Předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě  3 000
Položka 129
 
a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá
do rozsahu patentu
5 000
b) Přijetí návrhu na zrušení  
- patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu 2 000

Variabilní symboly a číslování mezinárodních přihlášek podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT)
Číslo přihlášky je označeno: PCT/CZ, čtyřmístným rokem podání, lomítkem, nulami k doplnění celkového pětimístného čísla a pořadovým číslem přihlášky
Např.: PCT/CZ2000/00049, PCT/2008/00001
Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 5 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro PCT/CZ2000/00049 je VS: 5200000049, pro PCT/CZ 2009/00001 je VS: 5200900001.
V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 5. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Položka 130
 
Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním
mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci
1 500

2) UDRŽOVACÍ POPLATKY

ZÁKON č. 173/2002 Sb. o poplatcích za udržování patentů a dodatkových
ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin
a o změně některých zákonů
Sazebník poplatků za udržování patentů v platnosti


(poplatky se hradí na účet 80012-21526001/0710)

Variabilní symboly (VS): Jako variabilní symbol se užívá číslo patentu.
Např.: pro patent 289326 je VS: 289326.

 
a) za první rok ode dne podání přihlášky vynálezu 1 000
b) za druhý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 1 000
c) za třetí rok ode dne podání přihlášky vynálezu 1 000
d) za čtvrtý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 1 000
e) za pátý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 2 000
f) za šestý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 2 000
g) za sedmý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 2 000
h) za osmý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 2 000
i) za devátý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 3 000
j) za desátý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 4 000
k) za jedenáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 6 000
l) za dvanáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 8 000
m) za třináctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 10 000
n) za čtrnáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 12 000
o) za patnáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 14 000
p) za šestnáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 16 000
q) za sedmnáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 18 000
r) za osmnáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 20 000
s) za devatenáctý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 22 000
t) za dvacátý rok ode dne podání přihlášky vynálezu 24 000

Sazebník poplatků za udržování evropských patentů v platnosti

(poplatky se hradí na účet 35-21526001/0710)

Variabilní symboly (VS): Jako variabilní symbol se užívá číslo evropského patentu.
Např.: pro evropský patent 1328015 je VS: 1328015.

 
a) za první rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 1 000
b) za druhý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 1 000
c) za třetí rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 1 000
d) za čtvrtý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 1 000
e) za pátý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 2 000
f) za šestý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 2 000
g) za sedmý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 2 000
h) za osmý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 2 000
i) za devátý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 3 000
j) za desátý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 4 000
k) za jedenáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 6 000
l) za dvanáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 8 000
m) za třináctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 10 000
n) za čtrnáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 12 000
o) za patnáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 14 000
p) za šestnáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 16 000
q) za sedmnáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 18 000
r) za osmnáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 20 000
s) za devatenáctý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 22 000
t) za dvacátý rok ode dne podání evropské patentové přihlášky 24 000

 


IBAN_A_SWIFT (pdf dokument o velikosti 55,9 kB)

Datum poslední aktualizace – 14.03.2018 11:54