Úřad průmyslového vlastnictví

Federated Patent Register


Federated Patent Register (FePR) je nová část databáze European Patent Register, která poskytuje informace o aktuálním právním stavu evropských patentových dokumentů, které procházejí národní fází přihlašování.

Webová stránka Federated Register Content obsahuje informace o obsahu poskytnutém Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a dalšími národními patentovými úřady, jež jsou v současné době integrovány do FePR.

Dostupný je také seznam úřadů, jejichž data jsou aktuálně integrovaná do databáze FePR.


 1. OBSAH POSKYTOVANÝ PŘES FePR
Tato stránka poskytuje všeobecné informace o datech evropských patentových dokumentů v Databázi patentů a užitných vzorů ÚPV poskytovaných službě FePR úřadu EPO.
• Rozsah poskytovaných dat za ÚPV: Evropské přihlášky vynálezů podané od 1. ledna 2002 s designací pro ČR
• Četnost aktualizace: denně
• Možnost nahlédnutí do dokumentů v položkách řízení: Ne
• Odkaz na Databázi patentů a užitných vzorů ÚPV
• Přímý odkaz na konkrétní patent z FePR na Databázi patentů a užitných vzorů ÚPV (the deep link): Ano

2. VYSVĚTLIVKY POJMŮ V TABULCE FePR
Obrázek 1: Ilustrační foto tabulky v online aplikaci FePR

  FePR data Poskytnutá data Popis
1

Status
(právní stav spisu)

Ano

Pro aplikaci FePR poskytujeme následující právní stavy:

Request for EP validation pending (žádost o validaci EP dosud nepřijata): ÚPV dosud neobdržel překlad EP v českém jazyce (validaci EP), EP tak nebyl dosud validován pro ČR

Patent not validated (patent nevalidován): tento stav FePR odpovídá stavu ÚPV s názvem EP null and void from the outset (EP neúčinný od počátku): znamená, že proces validace byl negativně ukončen, majitel patentu nedodal překlad EP

Request for EP validation received (přijata žádost o validaci EP): ÚPV již obdržel překlad EP v českém jazyce (validaci), žádost o validaci je zpracovávána a není zatím vyřízena

Patent in force (platný patent): Validovaný a platný evropský patent s designací pro ČR.

Patent lapsed – still in grace period: součástí tohoto stavu FePR jsou dva právní stavy ÚPV

  • Platný patent – poshovovací lhůta – stav, kdy patent zanikl, ale v poshovovací lhůtě může ještě majitel zaplatit udržovací poplatky a může patent udržet v platnosti
  • Platný patent – uplynulá poshovovací lhůta: stav, kdy již vypršela poshovovací lhůta, ale ještě nebyl vyznačen zánik patentu. Dokument je stále platný

Appeal filed (podán rozklad): K ÚPV byl podán rozklad (k jakémukoliv rozhodnutí úřadu ÚPV).

Nullity requested (návrh na zrušení patentu): K ÚPV byl podán návrh na zrušení patentu. Návrh zatím nebyl vyřízen.

Patent limited (patent omezen): znění patentu, především nároků a popisu vynálezu, bylo pozměněno na návrh majitele patentu. Řízení probíhalo před úřadem EPO

Patent maintained in amended form (patent je platný v pozměněném znění): znění patentu, především nároků a popisu vynálezu, bylo pozměněno na návrh třetí strany. Řízení probíhalo před úřadem EPO

Patent revoked (zrušený platný patent): stav, kdy patent byl již udělen, ale byl na žádost třetí strany – ÚPV či EPO zrušen.

Patent lapsed (zaniklý patent): patentová ochrana zanikla – nebyly zaplaceny udržovací poplatky

Patent expired (zaniklý patent): patentová ochrana vypršela po 20 letech platnosti

Patent surrendered (zaniklý patent): majitel se vzdal patentových práv, tzn. patent již není platný.

Patent not in force (neplatný patent): tento stav FePR odpovídá stavu ÚPV s názvem Invalid document (neplatný dokument) a znamená, že patent není platný v ČR z důvodu nedopatření, které vznikly při řízení přihlášky (infrmace o validaci nebyla správná)

2 

Application No.
(č. přihlášky)

Ano

IPO CZ poskytuje vlastní číslo přihlášky, které se skládá z písmen „CZ“ a čísla přihlášky EP:

Český formát čísla přihlášky EP: CZYYYY-123456
CZ           informuje, že se jedná o český formát čísla přihlášky EP
YYYY      rok podání
123456   číslo přihlášky EP (nuly zleva jsou vynechávány)
Příklad: CZ2008-829729, CZ2009-77
 
3

Publication No.
(č. dokumentu)

Ano

ÚPV nevytváří vlastní formát čísla dokumentu EP, ale používá původní formát čísel vytvořený úřadem EPO:

Formát čísla dokumentu EP: EP1234567

EP               informuje, že se jedná o standardní formát čísla dokumentu EP
1234567   číslo zveřejnění doplněné o nuly zleva
Příklad: EP1581754, EP000005, EP1876420

4 

Proprietor
(majitel)

Ano Jméno majitele/majitelů nebo název společnosti
 
5

Invalidation date
(datum zneplatnění)

Yes Datum zneplatnění znamená den, kdy zneplatnění nebo vyřízení žádosti nabylo právní moci. Více info přejedete-li myší nad výrazem nebo přejděte na Quick help page

Podle FePR Quick Help, "Datum zneplatnění je datum, kdy bylo o zneplatnění rozhodnuto“. Je to tedy datum, kdy ÚPV tuto skutečnost zaznamenalo do databáze. Protože jsou data pro FePR aktualizována denně, datum zneplatnění a datum poslední aktualizace dat ve FePR se shodují. Záznam o datu zneplatnění může být do Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV zanesen s poměrně velkým zpožděním. Důvodem může být pozdní dodání překladu EP majitelem – podle českého právního řádu (založeném na smlouvě EPC, článek 65).
 
6

Not in force since
(neúčinný od)

Ano Datum je poskytnuto k následujícím právním stavům:

Patent revoked (zrušený platný patent): kde datum “Not in force since” odpovídá datu podání nebo priority

Patent lapsed (zaniklý patent nezaplacením udržovacích poplatků): kde “Not in force since” datum odpovídá následujícímu dni po posledním dni platnosti posledního udržovacího poplatku

Patent expired (zaniklý patent uplynutím doby platnosti): kde datum“Not in force since” odpovídá datu podání plus 20 let.

Patent surrendered (zaniklý patent vzdáním se): kde datum “Not in force since” odpovídá datu, kdy ÚPV obdržel žádost o zpětvzetí

Patent not in force (neplatný patent): kde datum“Not in force since” odpovídá datu podání nebo priority

Patent not validated (patent nevalidován) - kde datum "Not in force since" odpovídá datu podání/priority

 7

Renewal fees last paid
(poslední zaplacený udržovací poplatek)

Ano

“Renewal fees last paid”: datum, kdy byl zaplacen poslední udržovací poplatek.
“Latest annual fee paid”: počet (v letech) již zaplacených udržovacích poplatků

Proč datum zneplatnění často předchází datu zaplacení posledního udržovacího poplatku? Je to běžná situace. EPO může zneplatnit EP s designací pro ČR také zpětně a ÚPV může být o této skutečnosti informován dokonce až několik měsíců po zneplatnění.

Př. Přihláška EP02021072. ÚPV byl o jejím zneplatnění informován 25. 12. 2011, ale samotné zneplatnění bylo provedeno již 2. 8. 2011.
 

 8

Register last updated
(datum poslední aktualizace databáze)

Ano Toto datum odpovídá poslední aktualizaci dat daného dokumentu ve FePR, tj. datum záznamu poslední položky v řízení v Databázi patentů a užitných vzorů ÚPV.
 
 9 SPC Ano Pro SPC poskytuje Úřad stav

SPC in force (účinné SPC): platnost samotného patentu sice již vypršela (po 20 letech), ale v účinnosti je jeho SPC
 

3. KONTAKTY
Lukáš Hykš
telefon: +420 220 383 333
e-mail: helpdesk@upv.cz (předmět: "FePR")

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a
Praha 6
160 00

4. DALŠÍ ODKAZY
Webová stránka Federated Register Quick Help
Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV
Nápověda pro Databázi patentů a užitných vzorů ÚPV

Datum poslední aktualizace – 13.11.2018 09:41