Úřad průmyslového vlastnictví

Zveřejnění překladu evropského patentového spisu


Patent udělený Evropským patentovým úřadem má stejné účinky jako národní patent. Majitel evropského patentu je však mj. povinen v zákonné lhůtě předat ÚPV překlad patentového spisu do jazyka českého. Pokud tak neučiní, považuje se evropský patent v České republice za neúčinný od samého počátku (§35c odst. 1 až 5 zákona č. 527/1990 Sb. (pdf, 419 kB)).

K tomu, aby mohl ÚPV zveřejnit překlad evropského patentového spisu podle §35c odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb. je třeba, aby byly splněny zvláště následující podmínky:

  • v Evropském patentovém věstníku již bylo publikováno oznámení o udělení evropského patentu
  • evropský patent byl Evropským patentovým úřadem udělen s účinky pro Českou republiku (designace CZ)
  • překlad patentového spisu do jazyka českého byl předložen oprávněnou osobou (§35c odst. 2, §70 zákona č. 527/1990 Sb.)
  • byly zaplaceny správní poplatky za zveřejnění překladu (zákon č. 634/2004 Sb. (pdf, 866 kB))
  • překlad byl předložen ve lhůtě 3 měsíců od data oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku, případně v dodatečné lhůtě 3 měsíců (§35c odst. 2 a 3 zákona č. 527/1990 Sb.)
  • byla předložena adresa zástupce v České republice, kam mají být zasílány úřední zprávy týkající se patentu (pokud majitel patentu nemá sídlo v České republice).

Pro předložení překladů evropského patentového spisu do českého jazyka (včetně překladu pozměněného, omezeného nebo opraveného znění evropského patentového spisu) doporučujeme použít následující formulář (pdf, 329 kB). Pro předložení překladu omezeného znění evropského patentového spisu je možno použít variantu formuláře pro předložení pozměněného znění s tím, že do poznámky formuláře se doplní údaj „překlad omezeného znění“. ÚPV preferuje předložení překladu v jednom vyhotovení. V případě, že v období mezi udělením patentu a předložením překladu došlo ke změně rejstříkových údajů (např. ke změně v údajích o majiteli, k převodu práv apod.), je třeba požádat o vyznačení této skutečnosti v českém rejstříku evropských patentů, případně i zaplatit správní poplatek, pokud je příslušná žádost zpoplatněna (viz Záznamy do rejstříku a změny rejstříkových údajů u evropských patentů).

Datum poslední aktualizace – 08.01.2019 10:05