Úřad průmyslového vlastnictví

Placení poplatků za udržování evropského patentu v platnosti


Placení poplatků za udržování evropského patentu v platnosti (udržovacích poplatků) včetně výše udržovacích poplatků je upraveno zákonem č. 173/2002 Sb. (pdf, 146 kB). Poplatníkem udržovacích poplatků za evropský patent je majitel evropského patentu (s účinky pro Českou republiku).Udržovací poplatky za evropský patent se platí bez vyměření za jednotlivá roční období trvání platnosti evropského patentu, počínaje dnem podání evropské patentové přihlášky s účinky pro Českou republiku. První udržovací poplatek za evropský patent se platí bez vyměření až za roční období, která následují po ročním období, ve kterém bylo udělení evropského patentu oznámeno v Evropském patentovém věstníku. Udržovací poplatek lze řádně zaplatit nejdříve jeden rok přede dnem jeho splatnosti.

Udržovací poplatky se platí v české měně bezhotovostním převodem nebo v hotovosti. Nelze je platit kolkovými známkami. Nejčastější formou placení udržovacích poplatků je úhrada v hotovosti v pokladně ÚPV nebo formou bezhotovostního převodu na účet ÚPV vedený v České národní bance.

Při platbě udržovacích poplatků za evropské patenty bezhotovostním převodem na účet ÚPV je třeba uvádět následující údaje:

1)  úhrada z banky v České republice:
     Č. účtu 35-21526001/0710
     Konstantní symbol: 0308
     Variabilní symbol: číslo evropského patentu
2)  úhrada z jiné banky (ze zahraničí)
     Adresa banky: ČNB Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika
     SWIFT: CNBA CZ PP
     IBAN: CZ95 0710 0000 3500 2152 6001
     Variabilní symbol: číslo evropského patentu

Při platbě bezhotovostním převodem na účet ÚPV (zvláště z účtu vedeného v cizí měně) je třeba, aby majitel uhradil i případné bankovní poplatky spojené s bankovním převodem. Detailní informace o identifikacích plateb jsou uvedeny v kapitole Uvádění variabilních symbolů a pro úhradu ze zahraničí dále i v kapitole IBAN a SWIFT (pdf, 125 kB).

Datum poslední aktualizace – 13.11.2018 09:39