Úřad průmyslového vlastnictví

Poplatky


SPRÁVNÍ POPLATKY

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Příloha: Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování přihlášek užitných vzorů
Číslo přihlášky je označeno: PUV, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem
Např.: PUV 2000-10856, PUV 2008-19627
Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 6 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro PUV 2000-10856 je VS: 6200010856, pro PUV 2008-19627 je VS: 6200819627.
V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 6. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.
Variabilní symbol pro prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru:
Variabilní symbol je složen z číslice 6 + číslo zápisu užitného vzoru.
Např. pro číslo zápisu 13528 je VS: 613528.

Položka 126

 
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127
 
a) Přijetí žádosti  
- o první prodloužení lhůty 200
- o každé další prodloužení lhůty 500
- o prominutí zmeškání lhůty 1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 1 000
c) Přijetí žádosti  
- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) 600
- o zápis převodu 600
- o zápis licence 600
- o zápis zástavního práva 600
- o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána 600
Položka 131
 
Přijetí přihlášky užitného vzoru 1 000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i) 500
Položka 132
 

Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru
5 000
Položka 133
 
Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku 2 000
Položka 134
 
Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru 6 000

Poznámky

1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.
 

Datum poslední aktualizace – 26.07.2011 13:13