Úřad průmyslového vlastnictví

Poplatky


SPRÁVNÍ POPLATKY

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Příloha: Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování přihlášek topografií polovodičových výrobků
Číslo přihlášky je označeno: PTO, čtyřmístným rokem podání, pomlčkou a pořadovým číslem
Např.: PTO 2000-8, 2007-10
Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 4 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo přihlášky
Např. pro PTO 2000-8 je VS: 420008, pro PTO 2007-10 je VS: 4200710
V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 4. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Položka 126
 
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127
 
a) Přijetí žádosti  
- o první prodloužení lhůty 200
- o každé další prodloužení lhůty 500
- o prominutí zmeškání lhůty 1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 1 000
c) Přijetí žádosti  
- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) 600
- o zápis převodu 600
- o zápis licence 600
- o zápis zástavního práva 600
- o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána 600
Položka 142
 
Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků 5 000
Položka 143
 
Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků 2 000

 

Datum poslední aktualizace – 26.07.2011 13:15