Úřad průmyslového vlastnictví

Národní přihláška - informace


Ochrana topografií polovodičových výrobků

V polovodičovém průmyslu je pro vyrobení integrovaného obvodu s požadovanou funkcí základním řešením rozmístění obvodových prvků v objemu integrovaného obvodu a jejich propojení. Takové řešení, respektive jeho znázornění, má nepochybně povahu tvůrčího díla, které musí být chráněno proti pirátskému kopírování a neoprávněnému obohacování. Tomu slouží zápis určité topografie polovodičových výrobků do státního rejstříku. K zápisu topografie polovodičového výrobku do státního rejstříku může dojít jen na základě přihlášky podané u Úřadu. Právo na ochranu topografie mohou ovšem uplatnit jen občané České republiky nebo osoby, které mají na území republiky bydliště nebo sídlo. Ostatní jen za podmínky vzájemnosti. Řízení o přihlášce provádí Úřad na základě registračního principu, nezkoumá tedy materiální podmínky ochrany. Zápis lze napadnout výmazem. Úřad vede rejstřík topografií, do něhož zaznamenává všechny rozhodné údaje a který je veřejně přístupný.
 


INSTRUKCE FEDERÁLNÍHO ÚŘADU PRO VYNÁLEZY
ze dne 1. ledna 1992,
kterou se upravují formální náležitosti přihlášky topografie polovodičového výrobku

Federální úřad pro vynálezy podle § 7 odst. 5 zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků stanoví

Přihláška topografie

1. Přihláška topografie obsahuje

žádost o zápis do rejstříku topografií polovodičových výrobků;
podklady umožňující identifikaci topografie polovodičového výrobku;
potřebné přílohy.

Žádost o zápis

2. Žádost o zápis do rejstříku topografií se předkládá v jednom vyhotovení, a to zpravidla na tiskopisu vydaném Federálním úřadem pro vynálezy. Žádost musí obsahovat:

příjmení, jméno, bydliště, státní příslušnost přihlašovatele; je-li přihlašovatelem právnická osoba, její název a sídlo;
stručné označení topografie polovodičového výrobku v rozsahu nejvýše 15 slov; jako označení může být použito názvu a určení výrobku, ve kterém je topografie obsažena s uvedením oblasti jeho použití;
výslovný projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis do rejstříku topografií polovodičových výrobků
příjmení, jméno a sídlo zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen právnickou osobou, uvede se její název a sídlo;
datum prvního, nikoliv však skrytého obchodního využití topografie za předpokladu, že přihlašovatel uplatňuje k tomuto datu vznik ochrany;
údaj o nabytí práva na ochranu;
podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

Podklady umožňující identifikaci topografie

3. Pro účely identifikace topografie musí být předloženy výkresy nebo fotografie vzorů vrstev pro výrobu polovodičového výrobku, nebo masek pro výrobu polovodičového výrobku, anebo jednotlivých vrstev polovodičového výrobku očíslovaných podle časové posloupnosti při výrobě. Detaily rozhodné pro identifikaci topografie musí být na výkresech nebo topografiích rozlišitelné.

4. Podklady umožňující identifikaci topografie musí být předloženy na listech formátu A4 (210 x 297 mm); výkresy, pokud jsou na listech z papíru, mohou však být předloženy i na formátu A3 (297 x 420 mm) upraveného do formátu A4. Pokud mají výkresy nebo fotografie na dvou nebo více listech představovat jediný a úplný výkres nebo fotografii, uspořádají se na jednotlivých listech tak, aby z nich bylo možno sestavit úplný výkres nebo fotografii, aniž by byla část výkresu nebo fotografie na jednotlivých výkresech nebo fotografiích překryta.

5. Přihlašovatel může současně předložit i samotný polovodičový výrobek ve dvojím vyhotovení, případně vysvětlující popis k jednotlivým výkresům.

6. V případě, že přihlašovatel využije svého práva označit některé z požadovaných podkladů jako obchodní nebo výrobní tajemství, musí předložit samostatné vyhotovení těchto výkresů nebo fotografií, ve kterých jsou uvedené části učiněny nečitelnými a tyto podklady musí být označeny písmenem T umístěným v levém horním rohu každého listu takového podkladu.

7. Textové části přihlášky topografie musí být v českém nebo slovenském jazyce.

Předseda Federálního úřadu pro vynálezy
Ing. Ladislav Jakl, v.r.

Datum poslední aktualizace – 30.11.2011 16:03