Úřad průmyslového vlastnictví

Přihlašování CHOP/CHZO Evropské unie pro zemědělské produkty a potraviny


Stručný popis registračního řízení

Registrační řízení stanovené nařízením je zhruba toto: sdružení výrobců podá žádost u členského státu, v němž leží příslušná zeměpisná oblast.

V žádosti musí být obsažena tzv. specifikace produktu, zahrnující tyto údaje:

  • název, který má být chráněn jako CHOP či CHZO; popis zemědělského produktu nebo potraviny, případně včetně surovin, a popis základních vlastností produktu; 
  • vymezení zeměpisné oblasti;
  • důkaz o tom, že produkt či potravina pochází z uvedené zeměpisné oblasti (kontrolní a evidenční mechanismy);
  • popis metody získání zemědělského výrobku nebo potraviny, případně i údaje o balení;
  • souvislost mezi jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu či potraviny se zeměpisnou oblastí;
  • název a adresa kontrolního orgánu;
  • případná zvláštní pravidla pro označování;
  • náležitosti podle národních či EU předpisů.

Vedle specifikace musí být součástí žádosti tzv. jednotný dokument, obsahující hlavní body obsažené ve specifikaci (tj. název, popis produktu, případně včetně zvláštních pravidel týkajících se balení a označování, a stručné vymezení zeměpisné oblasti) a popis souvislosti mezi produktem a zeměpisným prostředím nebo zeměpisným původem. 

K žádosti musí být v průběhu národní fáze řízení předložen také závazný nález příslušného kontrolního orgánu, tj. dle typu produktu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Příslušný národní orgán, kterým je v ČR Úřad průmyslového vlastnictví po úspěšném proběhnutí národní fáze řízení podle zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (zveřejnění žádosti ve Věstníku Úřadu, od kterého běží tříměsíční lhůta pro podání námitek, následované vypořádáním případných námitek) předá žádost Evropské komisi.

Považuje-li Komise žádost za oprávněnou, neboť označení splňuje podmínky ochrany, zveřejní ji v Úředním věstníku Evropské unie. Do tří měsíců ode dne zveřejnění může každý členský stát EU nebo třetí země či fyzická nebo právnická osoba usazená v třetí zemi podat proti zápisu námitky. Do dvou měsíců od podání námitky je nutné předložit Komisi odůvodnění námitky, jehož přípustnost poté Komise ověří a je-li shledáno přípustným, do dvou měsíců od jeho obdržení vyzve orgán nebo osobu, které námitku podaly, a žadatele, aby se pokusili v tříměsíční lhůtě dosáhnout dohody. Na popud žadatele může být tato lhůta prodloužena o další tři měsíce.; Není-li ve lhůtě dosaženo dohody, rozhodne Komise o zápisu, popř. o zamítnutí žádosti o zápis. Akty týkající se zápisu a rozhodnutí o zamítnutí žádosti se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Neobdrží-li Komise námitky (nebo nejsou-li podané námitky, resp. jejich odůvodnění, přípustné), Komise zapíše název do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“.

Zapsány nemohou být názvy, které zdruhověly. Název, který zdruhověl, znamená název zemědělského výrobku či potraviny, který, třebaže se vztahuje k místu nebo oblasti, kde byl výrobek původně vyráběn nebo prodáván, se stal obecným názvem zemědělského výrobku nebo potraviny. Tak mohlo zeměpisné označení proniknout do obecné mluvy a sloužit k označení kategorie shodných výrobků, které nezbytně nepocházejí z oblasti označené názvem.

Datum poslední aktualizace – 26.03.2020 14:10