Úřad průmyslového vlastnictví

Označení původu a zeměpisná označení Evropské unie


Na úrovni EU je možné chránit označení pro:

• Zemědělské produkty a potraviny
• Vína
• Lihoviny 

Žádost o zápis označení původu / zeměpisného označení v EU (pdf, 770 kB) (včetně potvrzení o podání, nápovědy pro vyplnění)


Zeměpisná označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

Dne 14.12.2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, které vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení, tj. 3.1.2013 s tím, že ustanovení čl. 12 odst. 3 a čl. 23 odst. 3 se použijí až ode dne 4.1.2016. Toto nařízení ruší a nahrazuje nařízení (ES) č. 510/2006, které dosud upravovalo ochranu zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin na úrovni Evropské unie.

Nařízení Komise (ES) č. 1898/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, bylo s účinností ode dne 22. 6. 2014 nahrazeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla a dále prováděcím nařízením Komise (EU) č. 668/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.

Jak se uvádí v preambuli k nařízení č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, spotřebitelé v Evropské unii stále více požadují jakostní produkty i produkty tradiční. Z toho vyplývá poptávka po zemědělských produktech nebo potravinách, u nichž lze rozpoznat specifické vlastnosti, zejména vlastnosti související se zeměpisným původem.

V Evropské unii se označování zemědělských výrobků a potravin řídí již obecnými pravidly, obsaženými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin však umožňuje dosažení větší soudržnosti a důslednosti v politice jakosti zemědělských produktů. Deklarovaným cílem režimu chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení je pomoci producentům produktů spojených s určitou zeměpisnou oblastí prostřednictvím zajištění spravedlivých výnosů za vlastnosti jejich produktů, zajištění jednotné ochrany názvů jako práva duševního vlastnictví na území EU a poskytování jasných informací spotřebitelům, pokud jde o charakteristiky produktu představující přidanou hodnotu.

Nařízení obsahuje pravidla poskytování ochrany zeměpisným označením a označením původu pro zemědělské výrobky určené pro lidskou spotřebu, uvedené v příloze II Smlouvy o založení Evropského společenství, a také pro potraviny a zemědělské produkty, uvedené v příloze I nařízení. Nařízení se týká těchto potravin a produktů: maso a masné produkty, sýry, další produkty živočišného původu, oleje a tuky, ovoce, zelenina a cereálie, ryby, měkkýši a korýši, koření, pivo, čokoláda a odvozené produkty, chléb, pečivo a další pekárenské a cukrářské produkty, nápoje připravené z rostlinných výtažků, těstoviny, sůl, přírodní gumy a pryskyřice, hořčičná pasta, seno, vonná silice, korek, košenila, květiny a okrasné rostliny, bavlna, vlna, proutí, třený len, kůže, kožešiny, peří. Seznam zemědělských produktů a potravin v příloze nařízení může být rozšířen.

Nařízení se netýká vín (včetně aromatizovaných vín a vinných nápojů), lihovin a minerálních vod, neboť tuto oblast upravují speciální předpisy.

Chráněné označení původu (CHOP) je název, který identifikuje produkt pocházející z určitého místa, regionu nebo země,

 • jehož jakost nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány konkrétním zeměpisným prostředím s jeho vlastními přírodními a lidskými činiteli a u něhož všechny fáze produkce, tj. produkce, zpracování a příprava, probíhají ve vymezené zeměpisné oblasti.

Vyžaduje se tedy úzká vazba na oblast původu.

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) je název, který identifikuje produkt pocházející z určitého místa, regionu nebo země, a

 • jehož danou jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze přičíst především tomuto zeměpisnému původu a u něhož alespoň jedna fáze produkce, tj. produkce, zpracování nebo příprava, probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.

Rozdíl mezi označením původu a zeměpisným označením tedy spočívá zejména v požadované intenzitě vazby produktu na dané zeměpisné prostředí. Zatímco u označení původu se vyžaduje vazba velmi silná, pro zeměpisné označení postačí, aby alespoň jedna fáze produkce probíhala v příslušném místu, regionu nebo zemi, přičemž minimálně pověst produktu musí být přičitatelná jeho zeměpisnému původu.

Rozsah ochrany

Zapsaná označení jsou chráněna proti:

 • přímému či nepřímému obchodnímu užití zapsaného označení na produktech, na které se zápis nevztahuje, pokud jsou tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto názvem, nebo (tam, kde výrobky nejsou srovnatelné) pokud užívání označení těží z dobré pověsti chráněného označení; to platí i pro případy, kdy jsou tyto produkty používány jako přísada;
 • každému zneužití, napodobení nebo připomínání, i když je skutečný původ výrobku uveden nebo i když je chráněný název přeložen nebo provázen výrazem „druh,“ „typ“, „způsob“, "jak se vyrábí v", „napodobenina“ apod., včetně případů, kdy jsou tyto produkty používány jako přísada;
 • každému jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech produktu, uvedenému na obalu, reklamních materiálech apod., způsobilému vyvolat nepravdivý dojem o jeho původu;
 • všem ostatním praktikám způsobilým uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečného původu produktu. Tento bod byl úmyslně formulován obecně, aby zaplnil případné mezery v podrobněji formulovaných ustanoveních.

Kontrolní struktury

Nařízení by nemělo valného smyslu bez účinného kontrolního mechanismu. Funkcí orgánů příslušných k provádění úředních kontrol je zabezpečit, že produkty nesoucí chráněné označení splňují požadavky uvedené ve specifikacích, a zajistit, aby byla respektována ochrana práv jejich oprávněných uživatelů.

Nařízení vysvětluje podrobněji, že kontrolní struktury provádějící ověření souladu se specifikací se mohou skládat z jednoho nebo několika příslušných kontrolních orgánů a/nebo kontrolních subjektů, které působí jako subjekty pro certifikaci produktů. Je tedy na členském státu, aby rozhodl, zda kontrolu bude provádět soukromý sektor, nebo zda bude probíhat v rámci státní správy.

V České republice je touto kontrolou pověřena Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa ČR a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Od 4.1.2016 se plně uplatní povinnost uživatelů chráněných názvů pocházejících z EU uvádět na etiketě ve stejném zorném poli jako zapsaný název produktu související symbol (logo) Evropské unie.

Kromě toho bude možné na etiketě uvádět údaj „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ nebo odpovídající zkratky „CHOP“ nebo „CHZO“, vyobrazení zeměpisné oblasti původu a grafická znázornění nebo symboly odkazující na členský stát či region, v němž tato oblast leží.


Zeměpisná označení a označení původu pro vína

Zápis označení původu a zeměpisných označení pro vína, resp. i některé další vinařské produkty (např. částečně zkvašený hroznový mošt), do rejstříku vedeného Evropskou komisí upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. Doprovodnou legislativu k němu tvoří Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/34 ze dne 17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol.

Definice, principy řízení o zápisu i rozsah ochrany a principy kontroly označení původu a zeměpisných označení pro vína jsou v zásadě obdobné jako v případě označení pro zemědělské produkty a potraviny. Zahrnují však jistá specifika, vyplývající z přímo použitelných právních předpisů EU.

Označení původu (OP) je název regionu, konkrétního místa nebo ve výjimečných a řádně odůvodněných případech země, který se používá k popisu výrobku uvedeného v čl. 92 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, jenž splňuje tyto požadavky:

 • jeho jakost a vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím přírodní a lidské činitele,
 • hrozny, ze kterých se vyrábí, pocházejí výlučně z této zeměpisné oblasti,
 • jeho výroba probíhá v této zeměpisné oblasti a
 • získává se z odrůd druhu réva vinná (Vitis vinifera L.);

Zeměpisné označení (ZO) je označení odkazující na region, konkrétní místo nebo ve výjimečných a řádně odůvodněných případech na zemi, které se používá k popisu výrobku uvedeného v čl. 92 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, jenž splňuje tyto požadavky:

 • má určitou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti, jež lze přičíst tomuto zeměpisnému původu,
 • nejméně 85 % hroznů použitých na jeho výrobu pochází výlučně z této zeměpisné oblasti,
 • k jeho výrobě dochází v této zeměpisné oblasti a
 • získává se z odrůd druhu réva vinná (Vitis vinifera L.) nebo z křížení révy vinné s jinými druhy rodu Vitis.

Označení původu a zeměpisná označení pro vína podléhají každoročnímu ověřování příslušným kontrolním orgánem. V případě označení pro vína je možné požádat o konverzi označení původu na zeměpisné označení.

U tzv. aromatizovaných vinných výrobků (aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů) pak platí zvláštní právní úprava nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91.Zeměpisná označení pro lihoviny

Zápis zeměpisných označení pro lihoviny upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008.

Zeměpisným označením (ZO) pro lihovinu se rozumí označení :

 • identifikující lihovinu jako pocházející z území určité země, určitého regionu nebo určitého místa na tomto území,
 • jestliže lze určitou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti takové lihoviny přičítat v podstatě jejímu zeměpisnému původu. 

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (pdf, 249 kB) ZRUŠENO s účinností stanovenou v ustanovení čl. 51 nařízení 2019/787
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin

 

Datum poslední aktualizace – 26.03.2020 14:41