Úřad průmyslového vlastnictví

Národní přihláška - informace


POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU/ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

 • Národní zápis

Žádost o národní zápis může být podána pouze ve vztahu ke zboží, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis EU – nařízení EP a Rady (EU) č. 1151/2012.
Žadatel v žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení do rejstříku (dále jen "žádost") uvede

 1. znění označení původu/zeměpisného označení 
 2. název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě i jeho zástupce;
 3. zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba, zpracování a/nebo příprava zboží;
 4. označení provozovny, která zboží opatřované označením původu/zeměpisným označením vyrábí, zpracovává a/nebo připravuje v místě, jehož zeměpisný název je částí označení původu/zeměpisného označení;
 5. výčet zboží, jehož se má označení původu/zeměpisné označení týkat;
 6. popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboží, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.

K žádosti žadatel přiloží výpis z evidence vedené orgánem státní správy příslušným podle území, v němž probíhá výroba, zpracování a/nebo příprava zboží, pokud osvědčuje, že provozovna žadatele je umístěna v daném území nebo že žadatel zboží vyrábí nebo zpracovává.

Má-li být označení původu nebo zeměpisné označení zapsáno pro zemědělské výrobky nebo potraviny, které jsou určené pro lidskou výživu, a zemědělské výrobky neurčené pro lidskou výživu, jejichž seznamy stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou, (dále jen "zemědělské výrobky a potraviny"), musí být žádost doložena specifikací podle § 6, která stanoví jeho charakteristické vlastnosti a vymezí zvláštnosti zeměpisného prostředí

 • Mezinárodní zápis
  Osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, mohou prostřednictvím Úřadu požádat o mezinárodní zápis označení původu podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a jejich mezinárodním zápisu.
  Žádost o zápis označení původu do rejstříku Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) je podmíněna existencí národního zápisu označení původu/zeměpisného označení.

   
 • EU zápis
  Informace o postupech a náležitostech získání ochrany označení původu a zeměpisných označení v Evropské unii naleznete pod heslem Přihlašování do zahraničí.

 


Řízení před Úřadem

O zápis označení původu nebo zeměpisného označení do rejstříku může požádat u Úřadu sdružení výrobců nebo zpracovatelů (dále jen "sdružení") pro zboží vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území a za podmínek vymezených v zákoně. Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba může o zápis označení původu/zeměpisného označení do rejstříku požádat, jestliže v době podání žádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboží na území a za podmínek vymezených v zákoně.

Pro řízení před Úřadem ve věci označení původu a zeměpisných označení nejsou stanoveny lhůty.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Podle zákona č. 452/2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.
Podle zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění.

Úřad přezkoumá, zda označení původu nebo zeměpisné označení uvedené v žádosti splňuje podmínky pro zápis do rejstříku a zda žádost má náležitosti podle § 5. Nemá-li žádost některou ze stanovených náležitostí, vyzve Úřad žadatele, aby žádost doplnil, stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce, a upozorní jej, že jinak řízení zastaví.
Je-li označení původu/zeměpisné označení vyloučeno ze zápisu nebo nesplňuje-li označení původu podmínky zápisu stanovené tímto zákonem, Úřad žádost zamítne.

Proti rozhodnutí úřadu vydanému v prvním stupni, lze podat u tohoto orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinek (v ust. § 152 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění).

Dále se můžete se obrátit na:
Úřad průmyslového vlastnictví, ulice Antonína Čermáka 2a, Praha 6 - Bubeneč, nebo na advokáta nebo patentového zástupce, jejich seznam obdržíte u Komory patentových zástupců, Gorkého 12, 602 00 Brno, a u Komory advokátů .....

Datum poslední aktualizace – 13.11.2018 09:22