Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky Evropské unie


Dne 23. března 2016 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

V souvislosti s tím dochází k některým terminologickým změnám. Název „ochranná známka Společenství“ se nahrazuje názvem „ochranná známka Evropské unie“ ( „ochranná známka EU“), v anglickém znění European Union trade mark (EU trade mark). Ke dni 23. 3. 2016 se tedy všechny stávající ochranné známky Společenství a přihlášky ochranných známek Společenství automaticky stanou ochrannými známkami Evropské unie a přihláškami ochranných známek Evropské unie.

Název OHIMu (t.j. Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu) se mění na „Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví“ (European Union Intellectual Property Office - EUIPO) .
V čele Úřadu je výkonný ředitel (dříve president).

Nařízení také upravuje poplatky splatné úřadu včetně celkového snížení jejich výše, zejména v případě poplatků za obnovu zápisu. Dne 23. 3. 2016 se on-line formuláře přihlášek úřadu a kalkulačka pro výpočet poplatků automaticky aktualizují, aby odpovídaly novému systému.

Služba CTM download bude od tohoto data přejmenována na EUIPO-Download a dotazy lze zasílat na adresu EUIPO-Download@euipo.europa.eu.
Současně se mění adresa FTP ftp.euipo.europa.eu
Stávající adresa ftp.oami.europa.eu bude v provozu ještě dva měsíce, poté bude uzavřena definitivně.

Mění se i koncovka pro mailovou korespondenci
z <mailto:name.surname@oami.europa.eu> na <mailto:name.surname@euipo.europa.eu>
Adresy se stávající koncovkou budou ještě několik měsíců v provozu.

Adresa webové stránky OHIM - EUIPO se od 23.3.2016 mění na www.euipo.europa.eu.

Text Nařízení v českém znění (pdf, 751 kB)
Tisková zpráva v českém jazyce 
Videa v anglickém jazyce se stručným vysvětlením nejdůležitějších legislativních změn.

Kompletní informace o změnách, které přináší nová legislativa, jsou zveřejněny na stránkách EUIPO

Upozorňujeme na to, že se opět množí podvodné faktury za služby OHIM Download. Tato služba je i nadále bezplatná.

Kodifikované znění Nařízení o ochranné známce Evropské unie bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 16. 6. 2017 pod č. 2017/1001. V platnost vstupuje dvacátým dnem po vyhlášení a použije se ode dne 1.10.2017. Tímto nařízením se zrušuje Nařízení (ES) č. 207/2009.

Dne 8. srpna 2017 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení Komise (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie. Tato nařízení vstupují v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použijí se ode dne 1. října 2017 (s výjimkami uvedenými v článku 81 odst. 2 resp. 38 odst. 2).

S ohledem na nutnost přečíslování některých článků těchto nařízení kvůli zajištění návaznosti odkazů na kodifikované nařízení, byla obě tato nařízení zrušena a nahrazena Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 a Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/626 . Uvedená nařízení byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 4. 2018 a v platnost vstupují dvacátým dnem po vyhlášení.

Datum poslední aktualizace – 13.11.2018 10:28