Úřad průmyslového vlastnictví

Zveřejňování informací o obnovách mezinárodních zápisů OZ


  • V současné době se v osvědčeních o obnovách mezinárodních zápisů ochranných známek, ve zveřejnění obnov ve Věstníku mezinárodních ochranných známek Světové organizace duševního vlastnictví (Gazette WIPO) a v oznámeních Mezinárodního úřadu o obnovách mezinárodních zápisů uvádí číslo mezinárodního zápisu s předřazeným údajem R, (jestliže byl mezinárodní zápis jednou obnoven) nebo 2R, (jestliže byl obnoven dvakrát) a jediné datum poslední obnovy tohoto zápisu.

     
  • Od 1. ledna 2002 se tato praxe mění. Už se nebudou užívat předřazené údaje R a 2R, ale budou se uvádět tři data, a to datum mezinárodního zápisu, datum poslední obnovy a datum, k němuž má být provedena příští platba za obnovu zápisu.

     
  • Předřazené údaje R a 2R nemají právní ani jiný význam. Nejsou uvedeny v mezinárodním rejstříku a nejsou nutné k identifikaci daného mezinárodního zápisu, neboť jeho číslo zůstává nezměněno. Současná praxe vychází z historických souvislostí. Do nabytí účinnosti Niceské revize Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek v roce 1966 byl mezinárodní zápis ochranné známky platný 20 let a nebylo možné jej obnovit. Namísto toho byl k datu uplynutí jeho platnosti nahrazen novým mezinárodním zápisem s novým číslem a novým datem. Na základě Niceské revize bylo umožněno k datu uplynutí platnosti mezinárodní zápis obnovit, přičemž si zápis zachovává totéž číslo a totéž datum zápisu. Dosavadní praxe však v osvědčeních o obnově a v ostatních zveřejněních uváděla datum poslední obnovy namísto data původního mezinárodního zápisu. Proto byly zavedeny předřazené údaje R a 2R, které umožňovaly čtenáři vydedukovat datum mezinárodního zápisu ochranné známky. Jestliže tak číslu mezinárodního zápisu předcházelo jedno písmeno R, byl mezinárodní zápis uskutečněn 20 let před datem poslední obnovy; jestliže se objevil údaj 2R, byl mezinárodní zápis uskutečněn 40 let před datem poslední obnovy.

     
  • Podle Protokolu k Madridské dohodě je doba platnosti mezinárodního zápisu 10 let, zatímco podle Madridské dohody je to 20 let. Avšak v obou případech se nyní poplatky za uchování mezinárodního zápisu v platnosti platí vždy po 10 letech (viz pravidlo 10 a pravidlo 30.4 společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a Protokolu k této dohodě). V důsledku toho už nebude možné dedukovat datum mezinárodního zápisu pomocí předřazených údajů R a 2R pro mezinárodní zápisy uskutečněné podle Protokolu nebo pro mezinárodní zápisy obsahující vyznačení smluvních stran podle Protokolu, které se budou obnovovat počínaje rokem 2006.

Datum poslední aktualizace – 26.07.2011 13:32