Úřad průmyslového vlastnictví

Mezinárodní ochranná známka

Ochranné známky zapsané v České republice je možné prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásit jako tzv. mezinárodní ochranné známky do některých dalších států na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a na základě Protokolu k této dohodě.

Při podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky se platí správní poplatek ve výši 2 500 Kč na účet Úřadu průmyslového vlastnictví.

Následně, nejpozději však ve lhůtě stanovené výměrem Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), se platí poplatky Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví. Výši těchto poplatků placených ve švýcarských francích lze určit na kalkulátoru poplatků:

Poplatky podle Madridské dohody a Protokolu se platí těmito způsoby:
a) převodem na bankovní účet Mezinárodního úřadu (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, adresa: 34, chemin des Colombettes, CH-1211, Genève 20, Suisse), číslo účtu CH51 0483 5048 7080 8100 0, Swift/BIC : CRESCHZZ80A u banky Crédit Suisse, CH-1211 Genève, Švýcarsko.
b) převodem na poštovní účet Mezinárodního úřadu (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, adresa: 34, chemin des Colombettes, CH-1211, Genève 20, Suisse), číslo účtu CH03 0900 0000 1200 5000 8, Swift/BIC : POFICHBE.
c) Má-li přihlašovatel nebo jeho zástupce otevřený pro tyto účely běžný účet u Mezinárodního úřadu, převodem z tohoto účtu. V tomto případě se v žádosti o mezinárodní zápis uvádí číslo příslušného účtu.
Při placení poplatku za mezinárodní zápis ochranné známky na bankovní nebo poštovní účet je třeba pro správnou identifikaci platby uvést následující údaje:

  1. název (jméno) a adresu plátce;
  2. označení formuláře mezinárodní přihlášky ochranné známky (MM2);
  3. číslo základního národního zápisu (pokud již existuje) nebo číslo základní národní přihlášky;
  4. znění ochranné známky (pokud ochranná známka obsahuje slovní prvky);
  5. název (jméno) přihlašovatele, pokud není současně plátcem.

Při placení poplatků za jiné úkony prováděné Mezinárodním úřadem u již zapsané mezinárodní ochranné známky (u žádostí o obnovu mezinárodního zápisu po 10 letech, o převod mezinárodní známky na jiného vlastníka, o zápis jiných změn týkajících se mezinárodní ochranné známky) je třeba uvést následující údaje:

  1. název (jméno) a adresu plátce;
  2. označení formuláře příslušné žádosti (viz přehled formulářů na adrese www.wipo.int/madrid/en/forms/);
  3. číslo mezinárodního zápisu ochranné známky;
  4. znění ochranné známky (pokud ochranná známka obsahuje slovní prvky);
  5. název (jméno) vlastníka mezinárodní ochranné známky, pokud není současně plátcem.

 Bankovní poplatky za odesílatele i příjemce musí hradit odesílatel (typ: Zahraniční platba odchozí s poplatkem OUR).

Vzorový příkaz k úhradě (pdf, 132 kB) 

V případě, že se platba poplatků týká více mezinárodních přihlášek nebo jiných žádostí, je třeba sdělit jejich seznam přes odkaz na internetových stránkách WIPO na formulář „Contact Madrid“.
Do deseti dnů od provedení platby by měl odesílatel obdržet potvrzení o přijetí platby. Pokud plátce poplatku v uvedené lhůtě potvrzení o přijetí platby neobdrží, je třeba to sdělit WIPO přes odkaz na formulář „Contact Madrid“.
Vracení přeplatku lze požadovat pod odkazem Refund request pomocí formuláře „refund form”.


Právní předpisy:

Změny Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a
k Protokolu k této dohodě – relevantní kapitoly
:

změna k datu 1. 2. 2019 Document mime-type: application/pdf (291 kB)
změna k datu 1. 11. 2017 Document mime-type: application/pdf (211 kB)
změna k datu 1. 7. 2017 Document mime-type: application/pdf (182 kB)
změna k datu 1. 4. 2016 Document mime-type: application/pdf (185 kB)
změna k datu 1. 1. 2015 Document mime-type: application/pdf (277 kB)
změna k datu 1. 1. 2015 - informace Document mime-type: application/pdf (213 kB)

Další informace:

Dotazy na řízení před úřadem WIPO: Mezinárodní úřad na svém webu zpřístupnil nový elektronický formulář „Contact Madrid“, který je určen pro dotazy veřejnosti i uživatelů Madridského systému, tj. žadatelů, držitelů mezinárodních registrací, jejich zástupců, třetích stran i úřadů smluvních stran.
Dne 1. 4. 2018 ukončil Mezinárodní úřad WIPO přijímání korespondence k mezinárodním ochranným známkám prostřednictvím faxu. Od tohoto dne je uživatelům k dispozici pro jejich dotazy, připomínky i formuláře elektronický formulář Contact Madrid.

Doporučujeme elektronické služby WIPO:
WIPO nabízí uživatelům Madridského systému sledování webinářů na různá témata (přihlašování ochranných známek do zahraničí).
Databáze mezinárodních ochranných známek Romarin byla nahrazena novou databází mezinárodních ochranných známek řízených Mezinárodním úřadem Madrid Monitor, která sjednocuje všechny dosavadní uživatelské nástroje a informace do jednoho systému → Madrid Monitor
Global Brand Database → databáze národních a mezinárodních ochranných známek z různých zdrojů, znaky 6ter, označení původu
Madrid Member Profiles → databáze členů Madridského systému, poskytuje co nejpodrobnější informace o jednotlivých úřadech z hlediska jejich práce jako úřadu původu i jako úřadu vyznačené strany (včetně principů řízení a rozhodování, lhůt pro podání, možnosti podání námitek, odvolání apod.) → Madrid Member Profiles
Madrid Portfolio Manager (MPM) → uživatelský účet pro sledování postupu vyřizování přihlášek a žádostí, plateb apod.
Madrid Goods & Services Manager (MGS) → databáze přijatelných termínů (více než 90000 hesel) → pro vytvoření seznamu výrobků a služeb (v angl./fr.) přímo v databázi, kontrolu seznamu výrobků a služeb (zejména přijatelnost termínů z hlediska vyznačené strany) apod.
Upozorňujeme na formulář MM21 (ke stažení na stránkách WIPO), který je určen pro podání žádosti o opravu v mezinárodním rejstříku.

Datum poslední aktualizace – 26.06.2019 09:40