Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky


Ochrannou známkou je jakékoliv označení, tvořené zejména slovy, včetně osobních jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a je schopno být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak i právnická osoba. Úřad průmyslového vlastnictví provede formální průzkum, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zjišťuje, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. Touto nezpůsobilostí se rozumí např. druhové nebo popisné označení, klamavé nebo nepravdivé označení apod. V Úřadu průmyslového vlastnictví funguje plně automatizovaný systém řízení o ochranných známkách a systém rešeršní podle libovolných kritérií (např. podle znění známky, podle druhu, podle obrazového třídění, podle vlastníka i podle tříd výrobků a služeb). V systému jsou uloženy záznamy o všech ochranných známkách přihlášených národní cestou i o všech mezinárodních zápisech s vyznačením ČR.

Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na základě žádosti o obnovu ochranné známky podané v zákonné lhůtě.

 

Od 1.1.2019 vstupuje v účinnost zákon 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

V příloze č. 1 zákona jsou definovány druhy ochranných známek. Úřad v této souvislosti stanovil přijatelné formáty elektronických souborů pro vyjádření ochranné známky následujícím způsobem:

Druhy ochranných známek a jejich akceptované formáty:

 • Slovní ochranná známka – Příloha se nepřikládá - slovní ochranná známka se vyjádří textem
 • Obrazová ochranná známka – 1 obrázek ve formátu jpeg/gif
 • Prostorová ochranná známka – 1 obrázek ve formátu jpeg/gif
 • Poziční ochranná známka - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif
 • Se vzorem - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg/gif
 • Barevná - 1 obrázek ve formátu jpeg/gif
 • Zvuková - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg (notový zápis), nebo jeden soubor ve formátu mp3
 • Multimediální - 1 soubor ve formátu mp4
 • Hologramová - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp4
 • Pohybová - 1 nebo více obrázků ve formátu jpeg, nebo jeden soubor ve formátu mp4
 • Jiná - 1 soubor ve formátu jpeg/gif/mp3/mp4

Formuláře


Formulář přihlášky ochranné známky - elektronicky vyplnitelný (pro tisk, bez možnosti online podání) (pdf, 878 kB) 
 

Datum poslední aktualizace – 25.01.2019 08:31

Související odkazy