Úřad průmyslového vlastnictví

Poplatky


1) SPRÁVNÍ POPLATKY

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Sazebník správních poplatků

(poplatky se hradí na účet 3711-21526001/0710)

Variabilní symboly a číslování žádostí o udělení dodatkového ochranného osvědčení
Číslo žádosti je označeno: SPC/CZ, čtyřmístným rokem podání, lomítkem a pořadovým číslem
Např.: SPC/CZ 2002/35, SPC/CZ 2007/105
Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 9 + ročník (čtyři místa) + pořadové číslo žádosti
Např. pro SPC/CZ 2002/35 je VS: 9200235, pro SPC/CZ 2007/105 je VS: 92007105
V případě, kdy je placeno za nově podanou žádost a není plátci známé její číslo, lze uhradit poplatek pouze na první číslo variabilního symbolu, tj. 9. V tomto případě musí být název účtu plátce shodný s názvem/jménem přihlašovatele nebo zástupce, aby bylo možné platbu identifikovat.

Položka 126
 
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a  záznamů za každou i započatou stránku 100
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 15

Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127
 
a) Přijetí žádosti  
- o první prodloužení lhůty 200
- o každé další prodloužení lhůty 500
- o prominutí zmeškání lhůty 1 000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 1 000
c) Přijetí žádosti  
- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) 600
- o zápis převodu 600
- o zápis licence 600
- o zápis zástavního práva 600
- o konverzi evropské přihlášky za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána 600
Položka 128
 
Přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení 5 000
Přijetí žádosti o pediatrické prodloužení dodatkového ochranného osvědčení 5 000
Položka 129
 
a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu 5 000
b) Přijetí návrhu na zrušení  
- dodatkového ochranného osvědčení 2 000

2) UDRŽOVACÍ POPLATKY

ZÁKON č. 173/2002 Sb. o poplatcích za udržování patentů a dodatkových
ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin
a o změně některých zákonů
Sazebník poplatků za udržování dodatkových osvědčení v platnosti

(poplatky se hradí na účet 80012-21526001/0710)

Variabilní symboly (VS): Jako variabilní symbol se užívá číslo uděleného dodatkového ochranného osvědčení bez lomítka (tedy číslo patentu včetně čísla za lomítkem).
Např. pro udělené dodatkové ochranné osvědčení 289405/34 je VS: 28940534.
 

 
a) za první rok platnosti dodatkového osvědčení 26 000
b) za druhý rok platnosti dodatkového osvědčení 28 000
c) za třetí rok platnosti dodatkového osvědčení 30 000
d) za čtvrtý rok platnosti dodatkového osvědčení 32 000
e) za pátý rok platnosti dodatkového osvědčení 34 000

 

Datum poslední aktualizace – 02.01.2019 10:11