Úřad průmyslového vlastnictví

Mezinárodní


Česká republika je smluvní stranou Dohody o Visegrádském patentovém institutu (VPI), členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), která je významnou mezinárodní organizací v oblasti ochrany duševního vlastnictví, a smluvní stranou řady mnohostranných mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví spravovaných touto organizací. Česká republika je dále členem Evropské patentové organizace (EPO) a smluvní stranou Úmluvy o udělování evropských patentů, kterou spravuje EPO. Je také smluvní stranou Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) spravovanou Světovou obchodní organizací (WTO).

Datum poslední aktualizace – 05.09.2016 09:45