Úřad průmyslového vlastnictví

Oznámení o změnách Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů


- Rozhodnutí správní rady ze dne 29. června 2017 pozměňující pravidla 27 a 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17).

Dne 1. července 2017 vstoupilo v platnost výše uvedené rozhodnutí pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (EPC), které přijala Správní rada Evropské patentové organizace (EPO) dne 29. června 2017. Rozhodnutí obsahuje změnu pravidel 27 a 28 EPC, kterou se explicitně stanovuje, že evropské patenty se neudělí na rostliny nebo zvířata výlučně získané v podstatě biologickým způsobem. Uvedené rozhodnutí tak upřesňuje interpretaci článku 53 písm. (b) EPC v návaznosti na oznámení Evropské komise ze dne 3. listopadu 2016 o určitých článcích směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů (2016/C 411/03), podle kterého je uvedená směrnice konzistentní pouze tehdy, pokud se rostliny nebo zvířata získané v podstatě biologickými postupy považují za produkty vyloučené z její oblasti působnosti a tedy vyloučené z patentovatelnosti, ačkoli samotná směrnice explicitní ustanovení týkající se patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými postupy neobsahuje.

Anglické znění uvedeného rozhodnutí CA/D 6/17 (pdf, 8 kB), jeho český překlad (pdf, 131 kB).

Český překlad výše uvedeného oznámení Evropské komise (pdf, 481 kB).

Na základě výše uvedeného rozhodnutí sdělil Evropský patentový úřad (EPÚ) dne 3. července 2017, že prezident EPÚ počínaje 1. červencem 2017 rozhodl ukončit přerušení všech řízení o průzkumu a odporu probíhající před EPÚ, v nichž rozhodnutí výhradně závisí na patentovatelnosti rostlin nebo zvířat získaných v podstatě biologickými postupy. Uvedená řízení byla přerušena od 24. listopadu 2016.

Sdělení EPÚ