Úřad průmyslového vlastnictví

Zpráva Evropské komise o provádění akčního plánu EU v celní oblasti pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví během let 2013 - 2017


Evropská komise zveřejnila závěrečnou zprávu o provádění již druhého akčního plánu pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví (COM(2018) 77 final, pdf,723 kB). Akční Plán se zaměřuje na 4 strategické cíle:

  • účinnou implementaci a sledování nových právních předpisů EU o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány;
  • hlavní trendy v obchodu se zbožím porušující práva duševního vlastnictví;
  • boj s obchodem se zbožím porušující práva duševního vlastnictví v celém mezinárodním dodavatelském řetězci;
  • posílení spolupráce s Observatoří a s donucovacími orgány.

Komise ve spolupráci s členskými státy byla tímto akčním plánem vyzvána, aby zpracovala každoroční přezkum o provádění a závěrečnou zprávu předložila Radě v roce 2017. Tato závěrečná zpráva vychází z obecné struktury akčního plánu a předkládá doporučení, jak pokračovat.