Úřad průmyslového vlastnictví

Informační služby


Základní informace o službách Úřadu

Úřad průmyslového vlastnictví buduje a zpřístupňuje fond světové i národní patentové literatury. V současné době má k dispozici přes 30 milionů dokumentů z více než 20 zemí, včetně dokumentů, na něž byly uděleny patenty na základě Dohody o Evropském patentu a Smlouvy o patentové spolupráci. Úřad chce touto formou informovat veřejnost o službách, které poskytuje zpřístupněním fondu světové patentové literatury, ať již přímo při návštěvě studovny, nebo na objednávku.

Vedle služeb, které poskytuje zpřístupňováním patentové literatury na klasických nosičích (papír, mikrofiš, mikrofilm), Úřad poskytuje řadu služeb založených na využití výpočetní techniky. V současné době má možnost přístupu v režimu on-line do řady zahraničních databázových center a vlastní rozsáhlou sbírku patentových dokumentů na CD-ROM, jak plnotextových, tak i rešeršních.

Řada služeb poskytovaných Úřadem je bezplatná. Zpoplatněny jsou služby, které jsou spojeny s mimořádnými náklady Úřadu, např. přístup do zahraničních databázových center nebo rešerše v rešeršních souborech na CD-ROM.

Datum poslední aktualizace – 07.02.2012 12:09